האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

כסליו

א’ כסלו

רבי צבי הירש מרימנוב
א’ כסלו ה-תר”ד

ב’ כסלו

רבי ישראל יצחק מרדושיץ
ב’ כסלו ה-תרי”ח

רבי נחום מדומברובא
ב’ כסלו ה-ת”ש

רבי אהרן קוטלר
ב’ כסלו ה-תשכ”ג

ד’ כסלו

רבי יעקב דוד מאמשינוב
ד’ כסלו ה-תרל”ח

ה’ כסלו

רבי שמואל אליעזר איידלס – המהרש”א
ה’ כסלו ה-שצ”ב

ו’ כסלו

רבי מיכאל דב ווייסמנדל
ו’ כסלו ה-תשי”ח

רבי מנחם א”ש אב”ד אונגוואר בן המהר”ם א”ש
ו’ כסלו ה-תר”ל

ח’ כסלו

רבי דוד מסוכוטשוב
ח’ כסלו ה-תש”ג

ט’ כסלו

רבי דב בער מליובאוויטש “אדמו”ר האמצעי”
ט’ כסלו ה-תקפ”ח

רבי משה שפירא ב”ר פנחס מקאריץ
ט’ כסלו ה-תקצ”ח

י’ כסלו

רבי מנחם נחום מהוסיאטין
י’ כסלו ה-תש”ג

רבי איסר זלמן מלצר
י’ כסלו ה-תשי”ד

י”ב כסלו

רבי שלמה לוריא – מהרש”ל
י”ב כסלו ה-של”ד

רבי אברהם דב מאבריטש
י”ב כסלו ה-תר”א

י”ג כסלו

רבינא בריה דרב הונא
י”ג כסלו ד-רנ”ט

י”ד כסלו

רבי מנחם נחום משטפנשט
י”ד כסלו ה-תרכ”ט

ראובן בן יעקב
י”ד כסלו ב-שי”ז

רבי מתתיהו אפטייקר מקראקא נשרף על קידוש השם
י”ד כסלו ה-תכ”ד

רבי שמואל מפוזנא “בית שמואל” ב”ר משה פנחס
י”ד כסלו ה-תקס”ז

רבי מנחם נחום משטפינשט ב”ר ישראל מרוזין
י”ד כסלו ה-תרכ”ט

רבי יעקב יצחק מזאבנא ב”ר ישראל אלימלך
י”ד כסלו ה-תרנ”ב

רבי יעקב משה מוולברוז’ ב”ר ישראל בעריש
י”ד כסלו ה-תרע”ח

רבי אלעזר לב מאויהל ב”ר ירמיה
י”ד כסלו ה-תרע”ח

רבי בצלאל זאב שפרן מבאקוי ב”ר חנוך
י”ד כסלו ה-תר”צ

ט”ו כסלו

רבנו יהודה הנשיא ב”ר שמעון בן גמליאל
ט”ו כסלו ג-תתקנ”ג

רבי שמחה בונם סופר מפרשבורג ב”ר אברהם שמחה בונם
ט”ו כסלו ה-תרס”ז

רבי דוד טברסקי מסקוויר ב”ר יצחק
ט”ו כסלו ה-תר”פ

רבי זאב מז’יטומיר מח”ס אור המאיר
ט”ו כסלו ה-תק”ס

רבי מנחם קאליש מאמשינוב
ט”ז כסלו ה’תרע”ח

ט”ז כסלו

רבי יעקב, אבי הרבי ר’ השיל,ב”ר אפרים נפתלי.
ט”ז כסלו ה-ת”ד

רבי שאול ידידיה אלעזר ממודזיץ ב”ר ישראל.
ט”ז כסלו ה-תש”ח

י”ז כסלו

רבי דוד טבלי מווילנא “חתן המהרש”ל
י”ז כסלו ה-שכ”ז

רבי שלמה שפירא בן מגלה עמוקות
י”ז כסלו ה-ת”ח

רבי דוד מפודהייץ ב”ר חיים נשרף עקה”ש
י”ז כסלו ה-תי”ג

רבי יוסף יוזל הורביץ מסלבודקא ב”ר שלמה זלמן
י”ז כסלו ה-תר”פ

י”ח כסלו

רבנו אברהם החסיד בן הרמב”ם
י”ח כסלו ד-תתקצ”ח

רבי ברוך ממעזיבוז ב”ר יחיאל מיכל
י”ח כסלו ה-תקע”א

רבי יקותיאל שמעלקא ב”ר משה לייב מסאסוב
י”ח כסלו ה-תרי”ח

י”ט כסלו

רבי שמואל יהודה לייב מליניץ ב”ר גדליה “תשואות חן”
י”ט כסלו ה-תקל”ג

הרה”ק רבי אלעזר רוקח מבעלזא זיע”א
י”ט כסלו ה’תרמ”ב

רבי דוב בער המגיד ממעזריטש
י”ט כסלו ה-תקל”ג

רבי מנחם נחום מטולטשין
י”ט כסלו ה’תרע”ו

הרה”ק רבי אברהם אהרן בורשטיין זיע”א
י”ט כסלו ה’תרפ”ו

הרה”ק רבי ישעיה באנעט זיע”א
י”ט כסלו ה’תרכ”ו

כ’ כסלו

הרה”ק רבי משולם פייבוש מקרמניץ זיע”א
כ’ כסלו ה’תקל”ג

הרה”ק רבי משולם פייבוש מזאבריז זיע”א
כ’ כסלו ה’תקנ”ה

הרה”ק רבי בנימין זאב וואלף הלוי מבלטא זיע”א
כ’ כסלו ה’תקפ”ו

הרה”ק רבי דב בעריש מאושפיצין זיע”א
כ’ כסלו ה’תקצ”ח

הרה”ק רבי ברוך מוויזניץ זיע”א
כ’ כסלו ה’תרנ”ג

הרה”ק רבי חיים משה צבי מרחמסטריווקא זיע”א
כ’ כסלו ה’תרצ”ד

הרה”ק רבי יוחנן מרחמסטריווקא זיע”א
כ’ כסלו ה’תשמ”ב

כ”א כסלו

הרה”ק רבי בנימין ראפאפורט זיע”א
כ”א כסלו ה’תקל”א

הרה”ק רבי יעקב מאיר פאדווא זיע”א
כ”א כסלו ה’תרט”ו

הרה”ק רבי נפתלי מטשרקאס זיע”א
כ”א כסלו ה’תרכ”ד

הרה”ק רבי יוסף פרסבורגר זיע”א
כ”א כסלו ה’תרפ”ד

הרה”ק רבי יוחנן פערלוב מקארלין זיע”א
כ”א כסלו ה’תשט”ז

כ”ב כסלו

הרה”ק רבי אליעזר אשכנזי זיע”א
כ”ב כסלו ה’שמ”ו

הרה”ק רבי פנחס מאוסטראה זיע”א
כ”ב כסלו ה’תקס”ו

הרה”ק רבי יואל אשכנזי מזולוטשוב זיע”א
כ”ב כסלו ה’תרס”ז

רבי יחזקאל פאנעט
כ”ב כסלו ה-תר”צ

כ”ג כסלו

רבי אלימלך לוי מטאהש
כ”ג כסלו ה’תש”ג

רבי אברהם אופנהיים
כ”ג כסלו ה’תנ”ג

רבי מרדכי הלפרין מאוסטראה
כ”ג כסלו ה’תקט”ז

רבי אברהם מאולינוב
כ”ג כסלו ה’תקע”ה

רבי דוד טווערסקי מיאסי
כ”ג כסלו ה’תרצ”ח

כ”ד כסלו

רבי זכריה מנחם מפודהייץ
כ”ד כסלו ה’תקנ”ה

רבי מרדכי זלמן מזיטומיר
כ”ד כסלו ה’תרכ”ו

רבי יוסף נתן מוואלברום
כ”ד כסלו ה’תרע”ה

רבי נפתלי כ”ץ
כ”ד כסלו ה’תע”ד

רבי חיים חזקיהו מדיני
כ”ד כסלו ה’תרס”ה

רבי יוחנן טווערסקי מטאלנא
כ”ד כסלו תשנ”ט

רבי משה פאנעט
כ”ד כסלו ה-תרס”ג

שמעון בן יעקב אבינו
כ”ד כסלו ב’שי”ג

כ”ה כסלו

רבי עוזיאל מייזלס
כ”ה כסלו ה’תקמ”ו

רבי יעקב עטלינגר
כ”ה כסלו ה’תרל”ב

רבי משולם זוסיא מנאדבורנא
כ”ה כסלו ה’תר”נ

רבי חיים האגר מאנטוניא
כ”ה כסלו ה’תרצ”ב
רבי יעקב ישראל המגיד מקרעמניץ
כ”ה כסלו ה’תק”ס
רבי יעקב יוקל עטלינגר ערוך לנר
כ”ה כסלו ה’תרל”ב

כ”ו כסלו

רבי אלעזר מקוזניץ
כ”ו כסלו ה’תרכ”ד
רבי יהושע זעליג דסקין
כ”ו כסלו ה’תשל”א

כ”ז כסלו

רבי חיים מטשרנוביץ בעל הבאר מים חיים
כ”ז כסלו ה’תקע”ג
רבי יחיאל מיכל מגלינה
כ”ז כסלו ה’תרכ”ז
רבי שמואל פענקלפעלד
כ”ז כסלו ה’תקס”ח

כ”ח כסלו

רבי אנשיל ליכטנשטיין
כ”ח כסלו ה’תרמ”ה
רבי יעקב טננבוים
כ”ח כסלו ה’תרנ”ז
רבי חזקיהו די סילוא
כ”ח כסלו ה’תנ”ח
רבי עוזיאל מייזליש
כ”ח כסלו תקמ”ו

כ”ט כסלו

רבי אהרן שמעון שפירא
כ”ט כסלו ה’ת”מ
רבי גדליה מליניץ – תשואת חן‬
כ”ט כסליו תקס”ד

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.