האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

מר חשוון

א’ חשוון

רבי מנחם מנדיל קרומכל מניקלשבורג
א’ חשוון ג-תכ”ג

רבי דוד חזן מחבר ספר חקרי לב
א’ חשוון ג-תקנ”א

רבי זהב וולף פרנקל
א’ חשוון ג-תר”ט

רבי ישכר בעריש הכהן מוולברוז
א’ חשוון ג-תרל”ח

רבי מנחם מנדל קרומכל מניקלשבורג – “צמח צדק
א’ חשוון ה-תכג

רבי זאב וואלף פרנקל
א’ חשוון ה-תר”ט

רבי ישכר בעריש הכהן מוולברוז
א’ חשוון ה-תרל”ח

ב’ חשוון

רבי שמואל די מודינה
ב’ חשוון ה-ש”ו

רבי משה יהודה לייב שפירא מסטריזו’ב
ב’ חשוון ה-תרע”ז

רבי שמואל
ב’ חשוון ג-ש”ו

רבי יוסף ענגיל מקראקא
ב’ חשוון ג-תרע”ט

רבי יהודה לייב גריוברט מסטשוב
ב’ חשוון ג-תרח”צ

ג’ חשוון

רבי ישראל מרוזין
ג’ חשוון ג-תרי”א

רבי יוסף זונדל סאלנט
ג’ חשוון ג-תרכ”ו

רבי הודה לייב מקפוסט
ג’ חשוון ג-תרכ”ז

רבי יואב יהושע
ג’ חשוון ג-תרפ”ג

רבי יצחק זליג מסוקולוב
ג’ חשוון ג-ת”ש

רבי אליעזר מדז’יקוב
ג’ חשוון ה-תרי”ד

רבי אליעזר הורוויץ
ג’ חשוון ה-תרכ”א

ד’ חשוון

רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנה
ד’ חשוון ה-תש”ד

רבי שלמה יצחק מטרנפול ב”ר יעקב חריף
ד’ חשוון ג-תקנ”ב

רבי יהדה מודרן
ד’ חשוון ג-תרנ”ד

רבי יעקב יצחק דן מסטריקוב
ד’ חשוון ג-תש”ד

ה’ חשוון

רבי צבי הירש קלישר
ה’ חשוון ג-תרל”ה

רבי משולם זלמן “חסיד”
ה’ חשוון ג-תקנ”א

רבי נפתלי דוידזון
ה’ חשוון ה-תרכ”ג

ו’ חשוון

רבי יהודה החסיד
ו’ חשוון ג-תס”א

רבי יצחק אליהו מטיסמניץ
ו’ חשוון ג-תקס”ד

רבי שמואל חיים בן אסטרוגה
ו’ חשוון ג-תר”ב

רבי שלמה דוד יהושע מסלונים
ו’ חשוון ג-תש”ב

ז’ חשוון

רבי שמעון דייטש מדברמיל
ז’ חשוון ג-תקס”ב

רבי אברהם מייזליש
ז’ חשוון ג-ש”ס

רבי יהודה צבי מרזולה
ז’ חשוון ג-תר”ח

רבי נתן דוד משידלובצא
ז’ חשוון ג-תרכ”ו

רבי צבי הירש לייבל מטומשוב
ז’ חשוון ג-תרל”א

רבי דוד מסאוורן
ז’ חשוון ג-תרע”ה

רבי יהודה מאיר שפירא מלובלין
ז’ חשוון ג-תרצ”ד

ח’ חשוון

דון יצחק אברבנאל
ח’ חשוון ה-רס”ט

רבינו אשר – הרא”ש
ח’ חשוון ה-פ”ח

רבי יצחק אברבנאל
ח’ חשוון ג-רס”ט

רבי דוד אב”ד יוגלניצה
ח’ חשוון ג-תקמ”א

רבי יעקב ב”ר יצחק
ח’ חשוון ג-ת”ר

רבי נחום קפלן “החסיד” מהורדנא
ח’ חשוון ג-תר”מ

רבי חיים מרדכי רולר מניאמץ
ח’ חשוון ג-תש”ז

ט’ חשוון

רבנו אשר בן רבנו יחיאל
ט’ חשוון ה-פ”ח

רבי אברהם משה “הגדול” מפשבורסק
ט’ חשוון ה-תקנ”ד

רבי שמואל מגורליץ
ט’ חשוון ה-תרמ”ט

רבי שמואל זאנביל קלפפיש
ט’ חשוון ה-תרס”ג

רבי יוסף לייב בלוך מטלז
ט’ חשוון ה-ת”ש

רבי שימעון שקופ מגרונדה
ט’ חשוון ה-ת”ש

גד בן יעקב
ט’ חשוון ב-שכ”א

י’ חשוון

רבי יחיאל מיכל מקראקא
י’ חשוון ה-תכ”א

רבי יצחק שיק מקרלין
י’ חשוון ה-תרי”ב

רבי מאיר בעל “מאיר נתיבים”
י’ חשוון ה-תק”נ

רבי יוסף מאיר לייבוש אב”ד גלינא
י’ חשוון ה-תקצ”ב

רבי דב בעריש וויידנפלד מטשבין
י’ חשוון ה-תשכ”ו

גד בן יעקב
י’ חשוון ב-שכ”א

רבי יחיאל מיכל מקראקא
י’ חשוון ב-תכ”א

רבי אברהם אופנהיים
י’ חשוון ב-תקפ”ז

רבי נאיר שאפיט מקוברין
י’ חשוון ב-תרל”ג

רבי מאיר אב”ד לבוב
י’ חשוון ב-תק”נ

רבי דב ברעיש וויידנפלד אב”ד טישיבין
י’ חשוון ב-תשכ”ו

י”א חשוון

רחל אימנו אשת יעקב אבינו
י”א חשוון ב-ר”ו

בינימין בן יעקב משיבטיי י_ה
י”א חשוון ב-שי”ז

רבי משה אב”ד קראשטין
י”א חשוון ה-תנ”ג

רבי אברהם שלמה מאוזרוב
י”א חשוון ב-תרע”ח

רבי חיים יעקב טייטלבוים אב”ד לימנוב

בן ר’ משה יוסף מאוהעל
י”א חשוון ב-תרצ”ד

בנימין בן יעקב

י”א חשוון ב-שי”ז

רבי מנחם נחום מטשרנוביל

בן ר’ צבי
י”א חשוון ה-תקנ”ח

רבי אברהם מסלונים

בן ר’ יצחק מתתיהו בעמח”ס  יסוד העבודה
י”א חשוון ה-תרמ”ד

רבי מרדכי מאליק

בן ר’ יוסף דוד בעמח”ס גדולת מרדכי
י”א חשוון ה-תרמ”ה

י”ב חשוון

ר’ משה משינאווה

בן ר’ דוד

י”ב חשוון תרע”ט
רבי זאב וואלף קיציס
י”ב חשוון ה-תקמ”ח

רבי יעקב בן רבי יונה מחכמי אש ואור
י”ב חשוון

רבי משה קרמר אב”ד ווילנה
י”ב חשוון ב-תמ”ח

רבי זהב וואלף קיצ’ס מטולטשין
י”ב חשוון ב-תרמ”ח

רבי אברהם יצחק ויינברג
י”ב חשוון ב-תרמ”ח

רבי ישראל דב מסטפין

בן ר’ דוד
י”ב חשוון ב-תרי”ב

י”ג חשוון

רבי פנחס סג”ל הורביץ אב”ד פולדה
י”ג חשוון ב-תי”ד

רבי ברוך מקוסוב
י”ג חשוון ב-תק”ס

רבי אברהם אלימלך מקרלין
י”ג חשוון ב-תש”ג

רבי יוסף אביו קצות החושן
י”ג חשוון ב-תקל”א

רבי שלמה אלטער
י”ג חשוון ה-תרצ”ה

י”ד חשוון

רבי יהודה ליואי
י”ד חשוון ב-ר”א

ט”ו חשוון

מתתיהו בן יוחנן כהן דגול החשמונאי
ט”ו חשוון ג-תרכ”ב

רבי צבי הורביץ
ט”ו חשוון ג-תקי”ד

רבי יצחק יוסף תאומים
ט”ו חשוון ג-תקנ”ג

רבי אלעזר קאליר
ט”ו חשוון ג-תקס”ב

רבי שמואל פרנקל
ט”ו חשוון ג-תרמ”ז

רבי אברהם ישעיה קרליץ
ט”ו חשוון ג-תשי”ד

ט”ז חשוון

רבי שימעון זהב אורבוך
ט”ז חשוון ג-שצ”ב

רבי בן ציון קואינקה מירושלים
ט”ז חשוון ג-תרצ”ז

רבי יצחק
ט”ז חשוון ג-תקנ”ד

י”ז חשוון

רבי אברהם כהן רפפורט
י”ז חשוון ג-שנ”ד

רבי מנחם מענדיל מקוסוב
י”ז חשוון ג-תקפ”ו

רבי מרדכי זאב אורנשטיין מלבוב
י”ז חשוון ה-תקצ”ז

רבי יהושע רוזפלד מקמיניקא
י”ז חשוון ג-תרס”ד

רבי יעקבקאפיל מטיסמניץ
י”ז חשוון ג-תקפ”ו

רבי משולם זוסיא טברסקי מטשרנוביל ב”ב
י”ז חשוון ג-תשמ”ח

י”ח חשוון

רבי נפתלי הירץ
י”ח חשוון ג-תע”ב

רבי אברהם דוד משה אשכנזי
י”ח חשוון ג-תק”י

רבי יחזקאל מרדומסק
י”ח חשוון ג-תרע”א

רבי שלום הורביץ מחנטשין
י”ח חשוון ג-תרע”ט

רבי יעקב פרידמן מבוהוש הוסיטין
י”ח חשוון ג-תשי”ז

י”ט חשוון

רבי שימעון מאורזין
י”ט חשוון ג-ת”ר

רבי אליהו מראגולי מקאליש
י”ט חשוון ג-תר”י

רבי יצחק אברהם ממינסק
י”ט חשוון ג-תקל”ו

רבי נפתלי יצחק סגל
י”ט חשוון ג-שט”ז

רבי משה מיכל מביאלא
י”ט חשוון ג-תרט”ו

כ’ חשוון

רבינו אברהם ב”ר יצחק
כ’ חשוון ד-תתקי”ט

רבי שלום הלוי מקמניקא
כ’ חשוון ד-תרי”ב

רבי משולם ישכר הורביץ
כ’ חשוון ד-תרמ”ח

רבי ישראל יצחק קאליש
כ’ חשוון ד-תש”ב

רבי משה נתן נטע למברגר
כ’ חשוון ד-תשמ”ג

כ”א חשוון

רבי דוד בן זמרה
כ”א חשוון ד-של”ה

רבי אברהם אזולאי
כ”א חשוון ד-ת”ד

רבי ישכר בריש מפודהייץ
כ”א חשוון ד-תק”ה

רבי אלעזר הכהן מפולטוסק
כ”א חשוון ד-תרמ”ב

רבי משה משיטשלניק
כ”א חשוון ד-תרע”ג

רבי בצלאל שטרן
כ”א חשוון ד-תשמ”ט

רבי גדליה גליק
כ”א חשוון ה-תרמ”ב

כ”ב חשוון

רבי ישכר דוב רוקח, המהרי”ד מבעלזא
כ”ב חשוון ה-תרפ”ז

רבי שלמה הלוי חריף
כ”ב חשוון ד-שצ”ח

רבי משה לימא
כ”ב חשוון ד-תי”ז

רבי דוד שלמה איבשיץ
כ”ב חשוון ד-תק”ע

רבי עזריאל אורביץ
כ”ב חשוון ד-תקע”ט

רבי ישכר דב רקח מבעלזא
כ”ב חשוון ד-תרפ”ז

כ”ג חשוון

רבי אהרון קצלנבוגן מבריסק
כ”ג חשוון ד-תקל”ח

כ”ד חשוון

רבי אברהם אזולאי
כ”ד חשוון ה. ת”ד

כ”ז חשוון

רבי דוד לידא בן רבי אריה ליב
כ”ז חשוון ה-ת”נ

רבי רפאל אשכנזי
כ”ז חשוון ה‚ תקפ”ו

רבי שמואל הישיש אב”ד לונדון
כ”ז חשוון ה‚ תר”ג

כ”ט חשוון

רבי צבי הירש מרימינוב
כ”ט חשוון ה‚ תר”ז

ל’ חשוון

רבי בונם זאב בעל התרומת זהב
ל’ חשוון ה-תרל”ו

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.