האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

תשרי

א’ תשרי
רבי מנחם מענדיל פאנט
א’ תשרי א-תשס”ו

רבי ישראל מיוזניץ “אהבת ישראל” ב”ר ברוך
א’ תשרי א-תשס”ו

רבי אמנון ממגנצא
א’ תשרי ד-תשע”ב

רבי אהרון משיח קצלנבויגן מבלז
א’ תשרי ד-תקע”ז

רבי מאיר יהודה ליבוש ב”ר יחאל מיכל
א’ תשרי ה-תר”ם

רבי יעקב דוד מסלוצק (דריב”ז) ב”ר זהב
א’ תשרי ד-תרע”ד

רבי יצחק כהן מחכמי ג’רבא
א’ תשרי ד-תרע”ט

רבי יצחק מאיר מקופישניץ ב”ר אברהם יהושוע השיל
א’ תשרי ד-תרצ”ב

בעל “תורת יחזקאל”
א’ תשרי א-תשס”ו

רבי מאיר מברדיטשוב
א’ תשרי ג-תקס”ו

ב’ תשרי

הקודש מראזינו רבי טוביה ב”ר יוסף שלומו הי”ד
ב’ תשרי ד-ת”כ

הקדוש מראזינו רבי ישראל ב”ר שלום הי”ד
ב’ תשרי ד-תקנ”ט

רבי אברהם יקותיאל זלמן רפפורט ב”ר מאיר
ב’ תשרי ד-תרל”א

רבי ברוך מרדכי מקיודנוב
ב’ תשרי ד-תרל”א

רבי ישראל מסטולין
ב’ תשרי ד-תרפ”ב

רבי שמעון צבי הורביץ
ב’ תשרי ד-תש”ו

ג’ תשרי

צום גדליהו
ג’ תשרי ג-של”ט

רבי ישראל ליפשיץ
ג’ תשרי ג-תרכ”א

רבי יצחק דוד בידרמן מלעלוב
ג’ תשרי ג-תרמ”ז

רבי שימעון נתן נטע מלעלוב
ג’ תשרי ג-תר”ץ

רבי אהרון יחיאל מקוזניץ
ג’ תשרי ג-תש”ג

רבי אהרון יחיאל מקוזניץ
ג’ תשרי ג-תש”ג

רבי יואל
ג’ תשרי ג-תע”ד

רבי אליעזר מדיזיקוב
ג’ תשרי ג-תרי”ד

רבי נתן שטרנהארץ
ג’ תשרי ה-תשל”ג

ד’ תשרי

רבי צבי אשכנזי
ד’ תשרי ג-תק”ח

רבי אברהם דאנציג
ד’ תשרי ג-תקפ”א

רבי יצחק אריה
ד’ תשרי ג-תר”ח

רבי נחמיה מביחוב
ד’ תשרי ג-תר”כ

רבי יהודה חיי אלקלעי מירושלים
ד’ תשרי ג-תרל”ט

רבי יעקב חיי
ד’ תשרי ג-תער”ב

ה’ תשרי

נפתלי בן יעקב אבינו
ה’ תשרי ג-שכ”ז

רבי נפתלי כהן מלובלין
ה’ תשרי ג-ת”ו

רבי מרדכי שניאורסון
ה’ תשרי ג-תרס”ח

ו’ תשרי

רבי בינימין זהב איגר
ו’ תשרי ג-תקנ”ו

רבי אריה לייב
ו’ תשרי ג-תקע”ב

רבי אברהם כלפון
ו’ תשרי ג-תק”פ

רבי מרדכי טברסקי
ו’ תשרי ג-תרל”ב

ז’ תשרי

זבולון בן יעקב אבינו
ז’ תשרי ג-שי”א

רבי דוד אופנהיים
ז’ תשרי ג-תצ”ז

רבי יצחק מיכאל פינצו
ז’ תשרי ג-תקע”ג

רבי נחום ממאקרוב
ז’ תשרי ג-תרי”ב

רבי יצחק אייזיק פרידמן
ז’ תשרי ג-תש”ד

ח’ תשרי

רבי נח מלכוביטש
ח’ תשרי ג-תקצ”ג

רבי אלעזר ניסן טייטלביום
ח’ תשרי ג-תרט”ז

רבי אברהם יהושע השיל מביאלא
ח’ תשרי ג-תרצ”ג

רבי שלמה בן ציון
ח’ תשרי ג-ת”ש

ט’ תשרי

רבי אברהם סבע
ט’ תשרי ג-ר”פ

רבי אברהם אבלי מקאליש
ט’ תשרי ג-תמ”ג

רבי אברהם הורביץ
ט’ תשרי ג-תק”ע

רבי אליעזר זוסמן סופר
ט’ תשרי ג-תרס”ג

רבי יצחק יהודה שמלקיס מלבוב
ט’ תשרי ג-תרס”ו

רבי יוסף אליעזר רבינוביץ
ט’ תשרי ג-תש”ג

רבי יצחק זהב סולובייציק
ט’ תשרי ג-תש”כ

י’ תשרי
רבי עקיבא בן יוסף
י’ תשרי ג-תתפ”ד

רבי נפתלי חיים הורביץ
י’ תשרי ג-תרנ”ה

רבי יהודה לייב אשלג
י’ תשרי ג-תשט”ו

רבי משה יצחק גווירצמן
י’ תשרי ג-תשל”ז

רבי אברהם יהושע השיל
י’ תשרי ג-תשמ”ח

י”א תשרי

רבי אברהם אביש
י”א תשרי ג-תקכ”ט

רבי דוד הלוי מסטפין
י”א תשרי ג-תקע”א

רבי צבי אריה לייב
י”א תשרי ג-תקע”ב

רבי משה מקשניוז
י”א תשרי ג-תקצ”ג

רבי מנחם מנדיל פרידמן
י”א תשרי ג-תש”ג

י”ב תשרי

רבי אברהם “המלאך”
י”ב תשרי ג-תקל”ז

רבי יחיאל מיכל מזוועהיל זצ”ל
י”ב תשרי תרט”ז

י”ג תשרי

רבי מנחם מנדל פאנעט
י”ג תשרי ה-תרמ”ה

רבי יחיאל מיכל מזוויהל
י”ג תשרי ג-תרט”ז

רבי עקיבא איגר מפוזן
י”ג תשרי ג-תקצ”ג

רבי שמואל מליובאוויטש
י”ג תשרי ג-תרמ”ג

רבי יוסף צבי דושינסקי
י”ג תשרי ג-תש”ט

רבי ישראל מסדיגורה
י”ג תשרי ג-תרס”ז

רבי חיים ברלין
י”ג תשרי ג-תרע”ג

רבי שלום שכנא מפראוהביטש
י”ג תשרי ה-תקס”ג

רבי ישראל “המגיד מקוזניץ”
י”ד תשרי ג-תקע”ה

רבי משה איגר
י”ד תשרי ג-תרי”ח

רבי מרדכי מזוויהל
י”ד תשרי ג-תרי”ח

רבי בן ציון ברוק
י”ד תשרי ג-תרס”א

רבי אפרים בן רבי נפתלי
י”ד תשרי ה-תרמ”ג

ט”ו תשרי

רבי יהודה לייב הליר
ט”ו תשרי ג-ת”ח

רבי יצחק מקוריץ
ט”ו תשרי ג-תקמ”ח

רבי מרדכי מנדבורנה
ט”ו תשרי ה-תרנ”ה

רבי מאיר אריק מטורנה
ט”ו תשרי ג-תרפ”ו
ט”ז תשרי
רבי משה זכות ממנטובה
ט”ז תשרי ג-תנ”ח

רבי שימעון מירוסלב
ט”ז תשרי ג-תר”י

רבי צבי הירש שפירה ממונקאטש
ט”ז תשרי ג-תרע”ד

רבי שמואל רוקח
ט”ז תשרי ג-תרע”ב

רבי שלום דב שניאורסון מרציצא
ט”ז תשרי ג-תרס”ט

י”ז תשרי

רבי צבי הירש מלבוב
י”ז תשרי ג-תנ”א

רבי שלמה יהודה לייב רפפורט
י”ז תשרי ג-תרכ”ה

רבי דוד מרדכי מטאלנא
י”ז תשרי ג-תשי”ז

י”ח תשרי

רבי משולם איגר מטיסמינץ
י”ח תשרי ג-תקס”ב

רבי נחמן מברסלב זצ”ל
י”ח תשרי ה’תקע”א

רבי בצלאל רגנשבורג
י”ח תשרי ג-תקפ”א

רבי נפתלי הורביץ ממעליץ
י”ח תשרי ג-תרע”ו

רבי חנה מקלישיץ.
י”ח תשרי ג-תש”ג

י”ט תשרי

הגאון רבי אליהו מוילנה
י”ט תשרי ג-תקנ”ח

רבי יעקב יצחק “היהודי”
י”ט תשרי ג-תקע”ד

רבי אהרון מסדיגורה
י”ט תשרי ג-תרע”ג

רבי מאיר יהודה מבוקבסק
י”ט תשרי ג-תרס”ט

רבי יעקב יהודה קאליש מבלוינה
י”ט תשרי ג-תר”ץ

כ’ תשרי

רבי אברהם יהושע
כ’ תשרי ג-תכ”ד

רבי אליעזר פאפו בעל הפלא יועץ
כ’ תשרי ג-תקפ”ד

רבי שימעון קאליש מסקרונוביץ
כ’ תשרי ג-תרפ”ז

רבי יעקב יוסף -מאוסטראה
כ’ תשרי ה-תקנ”א

כ”א תשרי

רבי יחיאל
כ”א תשרי א-כ”ד

רבי יעקב יוסף מפולנאה
כ”א תשרי ג-תקמ”ד

רבי מנחם מענדל מפרמישלאן
כ”א תשרי ג-תקנ”ד

רבי דוד משה מטשורטקוב
כ”א תשרי ג-תרס”ד

רבי ברוך דנציגר
כ”א תשרי ג-תרל”ב

רבי אברהם שמואל בינימין סופר
כ”א תשרי ג-תשכ”ב

רבי עקיבא אריה מטריסק
כ”א תשרי ג-תש”מ

רבי חנוך
כ”א תשרי ג-תשע”ה

כ”ב תשרי

רבי אהרון הלוי הורביץ
כ”ב תשרי ג-תקפ”ט

כ”ג תשרי

רבי מנחם מענדיל רובין הורביץ
כ”ג תשרי ג-תקס”ד

רבי שראגה פייבל דנציגר מגריצה
כ”ג תשרי ג-תר”ט

רבי חיים מנחם הורביץ מדיזיקוב
כ”ג תשרי ג-תש”ה

רבי דוד יוננגרייז
כ”ג תשרי ג-תשל”ב

כ”ד תשרי

רבי אליהו גוטמאכר
כ”ד תשרי ג-תק”ע

רבי שמחה נתן אלנברג
כ”ד תשרי ג-תרי”ט

רבי אלחנן סורוצקין
כ”ד תשרי ג-תשנ”ד

כ”ד תשרי ג-תשנ”ו
רבי חיים זאביל אברומוביץ מריבניץ

כ”ה תשרי

רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע”א
כ”ה תשרי ה’תק”ע

רבי צבי הירש הלר
כ”ה תשרי ג-תקצ”ה

רבי שמואל לנדא מפראג
כ”ה תשרי ג-תקצ”ח

רבי משה סופר מפרשבורג
כ”ה תשרי ג-ת”ר

רבי יהודה לייב מאוסטרהא
כ”ה תשרי ג-תק”כ

רבי בימנימין מזאלושיץ
כ”ה תשרי ג-תקנ”ד

רבי פנחס
כ”ה תשרי ג-תר”ס

כ”ו תשרי

רבי אהרון מזוטומיר
כ”ו תשרי ג-תקע”ז

רבי דוד שפירא מסוניק
כ”ו תשרי ג-תרצ”ד

כ”ז תשרי

רבי יצחק מבעלי התוספות
כ”ז תשרי ה-אלפים

כ”ח תשרי

רבי אברהם קרא מפראג
כ”ח תשרי ה-ש”ג

רבי זלמן שור
כ”ח תשרי ה-שצ”ד

רבי ליבער הגדול המגיד מברדיטשוב
כ”ח תשרי ה-תקל”ח

כ”ט תשרי

רבי שמואל צבי מאלכסנדר
כ”ט תשרי ה-תרפ”ד

שמעון הצדיק
כ”ט תשרי ג-תמ”ח

רבי מנחם מנדיל מוויזניץ
כ”ט תשרי ג-תרמ”ה

רבי שמואל צבי מאלכסנדר
כ”ט תשרי ג-תרפ”ד

רבי ישראל שפירא מגרודאזיסק
כ”ט תשרי ג-תש”ג

ל’ תשרי

רבי צבי הירש חיות
ל’ תשרי ג-תרט”ז

רבי חים הגר מקוסוב
ל’ תשרי ג-תש”ג

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.