האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

ישמח משה

מידע אודות אוהעל

מרן בעל הישמח משה

וזרח השמש

נולד בפרעמיסלא בשנת תקי״ט, לאביו ר’ צבי הירש זצ”ל, ולאמו מרת חנה ע”ה, שהישמח משה העיד עליה שזכתה ע”י מעשיה הטובים לרוח הק’.

ויגדל הילד

בהיותו כבן י”א שנים כבר דרש משה פילפול עצום בחריפות נפלאה בבית המדרש הגדול בפרמיסלא.

רבותיו

בילדותו למד תורה אצל דודו, אחי אביו הגה”צ ר’ יוסף אב״ד קאלבסוף.

ואח״כ קבל תורה מפי דודו אחי אמו, הגה”צ ר’ ארי׳ יהודא הלוי בעל דרישת ארי׳ אב״ד סטריזוב, ובנסתר הי׳ רבו המובהק האיש האלקים הרה”ק מלובלין.

ידוע שביקר אצל הגר״א מווילנא ורצה להיות תלמידו, והגר״א לא רצה לקבלו בטענה כי צריכים אותו בארץ הגר.

האיש מקדש

בעודו צעיר לימים הי׳ שמעו הולך למרחוק שהי׳ חריף עצום ונורא, ובהיותו בן י”ג נשא את זוגתו מרת חיה שרה בת הגביר ר׳ ניסן מפרעמישלא.

תוקף תורתו

סובבוהו ארבעים בעלי הוראה וגדולים בתורה ופלפלו עמו בתוקף עוז, והוא הי׳ בחור צעיר לימים ובירר להם הכל ברור כשמלה, והשתוממו על כח תורתו, ומאז נעשה מפורסם לגאון, וכשבא ללובלין לרבו הקדוש האב״ד דשם שהי׳ נקרא “דער אייזערנע קאפף״ אף שהי׳ מתנגד גדול לחסידים, ובפרט להרבי מלובלין, כבדו בדרשה בבית הכנסת, כי מכירו לגאון, ובדרשתו גם האב״ד ישב שם, וראו כל עמי הארץ כי אין חקר לתבונותו, וכשהיה כבן שבע עשרה שנה, כבר נתקבצו אליו תלמידים הרבה, וזקנים גדולי ישראל הריצו אליו מכתבים בשאלות להלכה.

נכדו הרה״ק הקדושת יו׳ט מסיגוט, סיפר פעם שזקינו הישמח משה השתוקק ליסע לאר׳׳י ולטבול בבארה של מרים אשר בים כנרת בטבריה, בלילה חלם לו אשר הוא עומד בהר מול הכינרת, ושני אנשים לוקחים אותו וטובלים אותו בים, ומוליכים אותו בחזרה לביתו, וכשקם בבוקר מצא פתקא בזה״ל ״מלאכים נשאוך וטבלוך – ולא הזיקוך.

על כס הרבנות

בעודו צעיר לימים, נתמנה לאב״ד שיניווע בשנת תקמ״ד, וכבר הי׳ נודע “לרבן של בני הגולה״ ולבעל רוח הקדש, בקי בנגלה ובנסתר.

בשנת תקס”ח, נתקבל לרב ואב״ד אוהעל, ואלפים ורבבות נסעו אליו.

 

בקהל חסידים

בהשפעת חתנו הרה”ק בעל אריה דבי עילאי , שהיה תלמידו של הרה”ק החוזה מלובלין זי”ע, נתקרב ונעשה תלמידו מובהק גם הוא להרה”ק החוזה זי”ע, וגם הסתופף בצל הרה”ק מקאזניץ זי”ע, נסע גם אל הרה״ק רמ״מ מרימנוב ואל הרה״ק בעל אוהב ישראל מאפטא, הצטער כל ימיו על שנמנע ממנו לפגוש את הרה׳׳ק הנועם אלימלך שרצה לראותו.

השתדל בהעתקת כתבי הנועם אלימלך והדפסתם, מן הראשונים שהפיץ תורת בעש״ט באונגארין.

חיכה לביאת המשיח בכל רגע ורגע, בלכתו לישן הניח על יד מיטתו את מקלו ובגדי שבת, כדי שלא יצטרך לחפשם עם ביאת משיח, קיים בפועל ממש אעפ״י שיתמהמה עם כל זאת אחכה לו בכל יום שיבוא.

מרן הישמח משה אמר, שירד לעולם ג׳ פעמים.

פעם א’) מיורדי מצרים היה ואיש מכובד הי׳ עד ששמו נזכר כמה פעמים בתורה, ואמר שעוד זוכר טוב על יד מי עמד בקבלת התורה.

פעם הב׳) לא רצה לגלות.

פעם הג׳) ירדה נשמתו לנהל את העם את יסודי תורה וחסידות.

סיפר פעם שזכה לראות שאליהו מקריב תמידין בכל יום, וזכה לזה אחרי הרבה תפילות.

 

פועל ישועות

נתן קמיעות, שהיו ברורות, ופרשת גדולתו כ״כ הי׳ נודע, שאפי׳ בנ״א שאינם מבנ״י המה הלכו לבקש עצתו וישועתו, והי׳ מוכיח גדול ונורא שנמס לב האבן בשמוע את דברי קדשו, והי׳ דבוק בה׳ אלקיו כל הימים, ואפי׳ בשעת האכילה,

והי׳ ממשכן נפשו על ביאת המשיח.

 

ובא השמש

ומשה עלה למרום ביום כ”ח תמוז תר”א.

 

זרעו אחריו

בנו יחידו הגה”צ ר’ אלעזר ניסן אב”ד דראהביטש, ובתו מרת חנה אשת הגה״ק

מהרא״ל ליפשיטץ אב״ד ווישניץ בעל שו״ת ארי׳ דבי עילאה.

 

תלמידיו

מבין תלמידיו נמנו, הגאון בעל מלא הרועים, הג״ר יואל אשכנזי אב״ד זלאטשוב, הרה״ק רמ״מ מדעעש, והרה״ק ר׳ צבי הירש מליסקא בעל אך פרי תבואה, וכן תלמידו המובהק נכדו הרה״ק הייטב לב מטיגוט, הרה״ק משיניווע, וכמה וכמה גדולים וצדיקי ישראל.

 

מורשתו הרוחנית

א)ישמח משה על התורה ונ”ך ב) תפילה למשה על תהלים ג) ישיר משה על שה”ש ד) כליל תפארת על רות ה) אבל משה על איכה ו) מור ולבונה על קהלת ז) עסיס רמוני על אסתר ח) שו”ת השיב משה ט) הגהות על שולחן ערוך יו”ד, י) יין הרקח על אגדות חז”ל ופלפולים יא) שיח ספונים על תפילות ופיוטים וזמירות לשבת יב) תוכחת חיים אמירה נעימה דרושים לחדש אלול וימי רצון, יג) אבקת רוכל לקוטים רמזים וטעמים

על ציון קדשו

סיפר הגה״צ מפאיע זצ”ל, שפעם אחד סיפר רבינו הקדוש מרן מסאטמאר זי״ע לפני תקיעת שופר, שהרה״ק מליסקא נסע בכל שנה ושנה לציון הקדוש של הגה״ק בעל ישמח משה ביומא דהילולא, וכשיצא מהאוהל האציל מברכותיו לאנשים הנוכחים שם, ופעם אחד לא רצה הרה״ק מליסקא זצ״ל לברך את העם ונסע ישר הביתה. וכששאלו אותו טעמו של דבר, אמר הרה״ק מליסקא זי״ע, כי ראה שרבו הקדוש הישמח משה עומד שם בשתי ידיו פרושות ומברך לכל אחד ואחד, ולא רצה להיות כמורה הלכה בפני רבו.

 

אמרות הצדיקים

הרה״ק רבי יצחק אייזיק מקאלוב אמר עליו שנשמתו הוא ניצוץ של ירמיהו הנביא וכן אמרו עליו ששורש נשמתו היא מהרמב״ם, והר״ר יהונתן אייבשיץ, מפני שעסק הרבה בספריהם.

הג״ר משולם איגרא אמר עליו, משה אמת ותורתו אמת.

מנוחתו קבור באועל שבהונגריה

 

על האוהל נחרת:

ומשה יקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה והיה כל מבקש בא יבא האלה.

 

נוסח המציבה

עד הגל הזה ועדה המציבה פ”נ האי סבא קדישא איש שיבה בן פ”א שנים נתבקש בישיבה, כבוד אדמו”ר גאון ישראל וקדושו, רכבו ופרשו, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים, בוצינא קדישא, חו”פ צדיק יסוד עולם, מופת הדור, שומר הברית והחסד, המאיר לארץ ולדרים, רשבה”ג רבינו משה איש האלהי’ זצלה”ה אב”ד פק”ק בן הרבני הירא ושלם מו”ה צבי זצ”ל זה ל”ג שנה, ביום השביעי נתעלה, ויהי בעלות המנחה ומשה ומשה עלה יום כ”ח תמוז שנת תר”א לפ”ק תנצבה.

מונחי חיפוש נכנסים:

  • https://www zadikim net/?p=2989

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.