האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

השתדולה החרדית למען אתר הרשב”י במירון

‍‍ל אב תשעא

היכל ומערת הרשב"י במירון

היהדות הנאמנה בארה”ק עוקבת בדאגה אחר גזירת ההפקעה של השלטונות על אתרא קדישא מירון, כאשר מרנן רבותינו הגאב”ד והביד”צ שליט”א יצאו בקול גדול נגד גזירה קשה זו העלולה להמיט אסון ח”ו על מירון וכל הגליל העליון, ואליהם הצטרפו גדולי הרבנים והאדמורי”ם וראשי הישיבות שליט”א.

בימים אלו התקבלו לחיזוק המערכה דברים חוצבים להבות אש במכתב עוז חביון ששלח כ”ק אדמו”ר הגה”צ מתולדות אהרן שליט”א השוהה בימים אלו באתרא קדישא מירון ובמכתב חיזוק פנימי  לאנ”ש דק”ק תולדות אהרן ששיגר לדורשי לקחו האריך כדרכו בקודש בנקודות שונות ובין השאר בענין קושי הפרנסה ובטחון בד’, ולאור המערכה להצלת מירון מידי השלטונות מבקשי רעתה הקדיש חלק נכבד מהמכתב בדברים נוקבים להעתיר למען טהרת הר מירון ולכבוד ציון התנ”א רשב”י זיעוכי”א, אשר נעתיק בחלקו לפנינו:

“שוכט”ס למע”כ החברים וידידים תלמידים מקשיבים, כולם אהובים ברורים וחביבים הע”י… והנה בהתגוררי כאן בעיה”ק באתרא קדישא דכפר מירון סמוך ונראה לציון המצויינת, ומצד אחד ת”ל שזוכים לראות המונים מכנסת ישראל הזוכים מדי יום ביומו להשכים לעלות בהר הקודש, מה נורא המקום הזה ) מ”ה נור”א – עה”א נור”א כמס’ מירון ( ונורא המקום המקודש לתפילות מצד אלפים ורבבות מאחב”י שיחיו ששופכים לבם כמים לאשב”ש בזכות התנא הקדוש הנור”א. ומקובל מאבוה”ק נ”ע שפמליא של מעלה שוכנים במקום המקודש אתרא קדישא הדין, אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין, וחסד עליון שהותיר לנו לפליטה מקום מפלט לשירין ורחשין, וכל אחד מוצא מקום מרגוע לנפשו לפאר ולרומם קדושת המקום, ובית ישראל ויראי ה’ יכבדו ויודו שמו ית’ שם, ובודאי המקום הקדוש הזה לא ירעו ולא ישחיתו זדים בכל ה”ר קדשינו, כי מלא הארץ דע”ה את ה’ בדע”ת דקדושה המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך, כי אם אין דע”ת הבדלה מנין, ועל הראשונים המטיילים ומרעילים בטיולים של חופש תערובת ושחצנות רח”ל אנו מצטערים, וח”ו שלא יבואו להוסיף רמוס חצרות הקודש, כי המקום הזה מיועד לעלו”ת לציון הקודש ולהתעלו”ת במעלו”ת קדושה וטהרה וצניעות, ולהצטיין בהכנה דרבה בתשובה ותחנונים ותיקון המעשים. ואל תתודע משכן הר הקודש לרָשות ולשלטון הכפירה להפקיע קדושת ציו”ן המצויינ”ת, בציו”ן המצויינים בד”א של הליכות בקודש, ושוא וכזב בשליטת הציונים ח”ו המחשיכים בחשכות הפריצות את אור המזהי”ר בזוה”ר הקדושה, רק להוסיף להרבות פעלים להצטיי”ן במסינ”פ למען כבוד מלכות שמים, וכל אחד מהעסקנים יעשה מה שבידו למנוע שלא יבוא המשחית בתוככי אתרא קדישא הדין, ולהתפלל ולהתחנן כל אחד שישאר טהרת הר הקודש על צביונו. וזכות התנא הקדוש איתן אדונינו רשב”י יגן בעדינו להוושע כאו”א בכל משאלות לבבו לטובה, ובמהרה נזכה להוושע בישועה קרובה אכי”ר.”

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.