האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

בית העלמין בורשה

וורשה

WARSZAWA

כתובת בית העלמין:

okopowa ul, 49-51

tel:+8382622

שעות פתיחה:

ב’-ה’16:00 -10:00

ו’ 13:00 09:00

א’ 09:00-16:00

רחוב מספר 1

רבי שלמה זלמן ליפשיץ, אבד”ק ווארשא, מח”ס שו”ת חמדת שלמה.
בן: רבי יצחק אייזיק מפוזנא.
נפטר: י”ב ניסן תקצ”ט.
‏* * *
מצידו השני:
רבי בונם זאב מח”ס תרומת זהב, נכד החמדת שלמה.
בן: רבי צבי.
נפטר: ל’ חשון תרל”ו.
‏* * *
סמוך לקברו (לא נודע בדיוק מקומו):
רבי דוד מסוכטשוב, מח”ס חסדי דוד-הגש”פ.
בן: רבי שמואל מסוכטשוב.
נפטר: ח’ כסליו תש”ג.
‏* * *
ליד פתח אוהל החמדת שלמה:
רבי אברהם צבי פערלמוטער מו”ץ דווארשא, מח”ס שו”ת דמשק אליעזר.
בן: רבי אליעזר מלאדזש.
נפטר: ט’ סיון תר”צ.
‏* * *
ליד פתח אהל החמדת שלמה:
רבי אברהם לופטביער, מח”ס זרע אברהם. (חתן האור שמח).
בן: רבי לייבל.
נפטר: כ”ג ניסן תרע”ח.
‏* * *
מאחורי האהל:
רבי ליבוש לופטביער, אבי רבי אברהם.
נפטר: א’ אדר תרע”ט.
‏* * *
רבי יעקב געזונדהייט אב”ד ווארשא, מח”ס תפארת יעקב – חו”מ, ועוד.
בן: רבי יצחק מפראג.
נפטר: י”ג אלול תרל”ח.
‏* * *
רבי דוב בעריש מייזליש אב”ד ווארשא.
בן: רבי יצחק.
נפטר: ט”ו אדר א’ תר”ל.
‏* * *
סמוך לאהל החמדת שלמה:
רבי חיים דייוידזאהן אב”ד ווארשא.
בן: רבי דוד טעביל.
נפטר: י”ז אדר תרי”ד.

רבי נפתלי דייוידזאהן.
בן: רבי חיים.
נפטר: ה’ חשון תרכ”ג.
‏* * *
רבי יצחק מפראג.
בן: רבי בנימין.
‏* * *
מצד השני של אהל החמדת שלמה:
רבי ישעי’ מושקאט מפראג, מח”ס הרי בשמים, ראשי בשמים.
בן: רבי יעקב משה.
נפטר: ה’ אדר תרכ”ח.

רבי יעקב משה, אבי רבי ישעי’ מושקאט.
בן: רבי שלמה זלמן מיעריסלאוו.
נפטר: ט’ ניסן תר”ב.
‏* * *
בשורה סמוכה לאהל החמדת שלמה, באמצע הדרך:
רבי יהודה לייבוש מחעלם, חתן רבי שמעון מיארוסלאב.
‏* * *
בצידה הימנית של אותה שורה:
רבי אברהם מרדכי אלטער.
בן: רבי יצחק מאיר החידושי הרי”ם.
נפטר: כ”ז אב תרט”ו.

רבי שלמה אלטער. אחי השפת אמת.
בן: רבי אברהם מרדכי.
נפטר: י”ג חשון תרצ”ה.

רבי יוסף אלטער.
בן: רבי אברהם מרדכי.
‏* * *
רבי יהודה לייבוש בילגרייער.
בן: רבי יעקב שרגא פייביל מלעחוויץ.
נפטר: כ”ה אדר ב’ ת”ר.
‏* * *
רבי חיים פייביל קאמעניצער, תלמיד פארשיסחא, לובלין, קוזניץ.
בן: רבי שמעון מקאמעניץ.
נפטר: כ”ו אב תקצ”ה.
‏* * *
רבי יחיאל אפרים פישל לווין.
בן: רבי צבי חנוך לווין, אבד”ק בענדין. (חתן השפת אמת).
‏* * *
רבי יצחק זעליג מסוקולוב, מח”ס שארית יצחק.
בן: רבי חיים ישראל מפילוב. (נכד הרה”ק מקאצק).
נפטר: ג’ חשון ת”ש.
‏* * *
רבי מנשה מקוזניץ, תלמיד המגיד מקוזניץ.
בן: רבי דוד.
נפטר: ה’ אלול תקע”ד.
‏* * *
סמוך להגדר בצד שמאל:
רבי (בערקה) דובער בערקזאהן מפראג-ווארשא, עושר אדיר ובעלה של “תמר’ל” המפוסמת.
בן: רבי יוסף שמואל מפראג.
נפטר: ד’ כסליו תקפ”ג.
‏* * *
רבי חיים פאזנער, חבר וועד הרבנים דווארשא.
נפטר: כ’ ניסן תרצ”ט.
‏* * *
ליד קברו של ר’ בערקה:
רבי ארי’ לייב צינץ אב”ד פלאצק ומו”ץ בווארשא, מחבר ספרים הרבה.
בן: רבי משה.
נפטר: ג’ אייר תקצ”ג.

ליד קברו:
רבי חיים יעקב נפתלי זילבערבערג מו”ל ספרי הגאון מפלאצק ועוד ספרים.
בן: רבי אברהם בנימין אב”ד וויערשאוו.
נפטר: י”ג אדר תר”ץ.
‏* * *
בסמוך לחלקה זו:
נבנה מחדש בשנת תשנ”ח ע”י מח”ס בדרכי ווארשא האבלות:
רבי אהרן קאנצעלבוגן המגיד מסורוצק.
בן: רבי יעקב יוסף מקונסטנטין.
נפטר: י”ד חשון תרפ”ז.

רחוב מספר 3

בקצה שורה ה-12
רבי יהושע מאוסטרובא, מח”ס תולדות אדם.
בן: רבי שלמה יהודה לייב מלענטשא.
נפטר: כ”ח ניסן תרל”ג.
‏* * *
מצדו:
רבי יעקב יצחק מביאלע, חתן רבי יהושע מאוסטרובא.
בן: רבי נתן דוד משידלאווצע.
נפטר: כ”ג אדר ב’ תרס”ה.

רבי מאיר שלמה יהודה ממעזריטש.
בן: רבי יעקב יצחק מביאלע.
נפטר: י”ז אדר תש”ב.
‏* * *
רבי פסח, נכד רבי לייב שרה’ס.
בן: רבי בנימין.

רבי אליהו צבי, חתן רבי פסח הנ”ל.
בן: רבי משה וועב.
‏* * *
במרחק של 150 מטר פנימה יותר, בעיקול קל ימינה נמצא אהל ווארקא:
רבי מרדכי מנחם מענדל מווארקא.
בן: רבי ישראל יצחק מווארקא.
נפטר: ט”ז סיון תרכ”ח.
‏* * *
רבי יעקב יהודה מנעדרזין, מח”ס ישרש יעקב, חתן רבי מנחם מענדל מווארקא.
בן: רבי נתן נטע, מחסידי פרשיסחא-ווארקא.
נפטר: ה’ כסליו תרמ”ו.
‏* * *
משמאל לאהל ווארקא:
רבי יצחק אייזיק יום טוב רבינרזון, תלמיד הרה”ק מפארשיסחא.
בן: רבי אליהו ממעזריטש.
‏* * *
רבי מרדכי יהודה לייב גראהמאהן, חתן רבי אברהם יהושע העשיל מחעלם.
בן: רבי צבי הלוי גראהמאהן.
‏* * *
מימין לאהל ווארקא סמוך לדלת הכניסה נמצאים מספר קברים:
רבי אליהו הערץ, גביר אדיר מחסידי אלכסנדר, חותן רבי שמחה בונם מווארקא.
בן: רבי שמואל.
‏* * *
רבי אברהם ארי’ לייבוש בערלינער, חתן ר’ חיים אלעזר וואקס.
נפטר: ט”ו טבת תר”פ.

‏* * *
רבי חיים אליעזר.
בן: רבי רבי מאיר, בן האמרי אמת מגור.
נפטר: ג’ אייר תש”א.
‏* * *
רבי חיים שלמה.
בן: רבי פנחס אליהו מפילץ.
נפטר: כ”ב טבת תר”פ.
‏* * *
רבי בנימין אפענהיים.
בן: רבי צבי.
‏* * *
רבי יהודה לייב ראזענשטרויך.
בן: רבי מנחם מנלי מאיר.

רבי מנחם מנלי מאיר ראזענשטרויך.
בן: רבי אליעזר.
נפטר: י”ד תמוז תרע”ה.
‏* * *
רבי אליעזר מינץ.
‏* * *
מאחורי האהל בשורה הסמיכה:
רבי ישראל יצחק (בארון) מראדושיץ, מח”ס דודאים בשדה.
בן: רבי ישכר בער הסבא קדישא מראדישיץ.
נפטר: ב’ כסליו תרי”ח.
‏* * *
רבי גבריאל מלאך הורוויץ ממוגאלניצא, אדמו”ר בווארשא, מסדר הס’ ותלמיד ה’עבודת ישראל’.
בן: רבי דוד.
נפטר: ט’ אב תרי”ח.
‏* * *
רבי ישעי’ פריוועס.
בן: רבי אברהם הלוי.
נפטר: כ”א אדר תרס”ג.
‏* * *
בשורה המקבילה בכניסה לאוהל:
רבי גבריאל בוימגאלד.
בן: רבי יעקב.
נפטר: כ”א תשרי תרמ”ז.

רבי פרץ בוימגאלד.
בן: רבי גבריאל.
נפטר: ז’ אב תרנ”ב.

רבי יצחק בוימגאלד, חתן רבי אברהם מרדכי בן החדושי הרי”ם.
בן: רבי גבריאל.
נפטר: י”ג כסליו תרע”ג.

רבי חנוך העניך בוימגאלד.
בן: רבי איטשע.
‏* * *
במטרים ספורים לעומק החלקה נמצא אהל פשעדבורז:
מצבתו גדול ביותר:
רבי עמנואל מפשעדבורז, חתן ר’ ישראל בן החוזה.
בן: רבי ישעי’ מפשעדבורז.
נפטר: כ”ז שבט תרכ”ד.
‏* * *
ליד דופן אוהלו של רבי עמנואל:
רבי יעקב דוד אב”ד ווישוגראד, מח”ס הגהות מהרי”ד על ספרא / תורת כהנים.
בן: רבי ישראל איסר.
נפטר: כ’ אב תרכ”ג.
‏* * *
רבי יעקב מאיר בידערמאן, נכד רבי יעקב דוד מווישוגראד.
בן: רבי נתן שלמה בצלאל אב”ד יעזרוב ולוייביט’ש.
נפטר: י”ג סיון תש”א.
‏* * *
ליד קברו של רבי יעקב דוד:
רבי משה ירוחם.
בן: רבי מנחם מענדל השרף מקאצק.
נפטר: כ”ב סיון תרכ”ה.

בין רחוב מספר 3 למספר 6

רבי חיים יעקב זעליג אב”ד טשערווינסק.
בן: רבי יחיאל מיכל משעפס מח”ס אמרי אמת.
נפטר: כ”ח אב תרפ”ו.
‏* * *
רבי יואל שארין, העילוי מפלטובער.
נפטר: י”א אב תרפ”ז.
‏* * *
בקרבת מקום:
רבי יואל סופר.
בן: רבי שמעון סופר אב”ד קראקא.
נפטר: ה’ אלול תרפ”ה.

בשבילי בית הקברות

רבי שמחה הדיין, נכד רבי זושא פלאצקער.
בן: רבי אלכסנדר זיסקינד.
נפטר: י”ח תשרי תקפ”ג.
‏* * *
רבי זאב וואלף לייפציגער.
בן: רבי מיכל.
‏* * *
רבי ישכר הורוויץ נכדו של רבי שמעלקא מניקלשבורג וידיד החידושי הרי”ם.
בן: רבי מאיר.
נפטר: ג’ תשרי תקצ”א.
‏* * *
רבי משה שעביללעס, גיסו של הרבי מקאצק והחידושי הרי”ם.
בן: רבי יהודה לייב געלבלום.
נפטר: ה’ אב תרי”א.
‏* * *
רבי יצחק שרגא נכד הרבי עקיבא אייגר.
בן: רבי שלמה אייגר.
נפטר: י”ח ניסן תרט”ו.
‏* * *
רבי יעקס יוסף קאמיאנער.
בן: רבי אברהם אבא הלוי.
נפטר: כ”ד ניסן תקצ”ג.

רחוב מספר 5

ליד אחד מכעשרה אוהלים הרוסים פזורים:
החתן מרדכי בצלאל, נכד לאדמור”י גור, פילץ, קוצק.
בן: רבי נחום אייבשיץ.
‏* * *
רבי פנחס המכונה “דער פרומער פיניע”.

רחוב מספר 6

רבי יעקב ארי’ מראדזימין, מח”ס ביכורי אביב, דברי אביב.
בן: רבי שלמה.
נפטר: י”ח תמוז תרל”ד.

רבי לוי יצחק מסיראטשין.
בן: רבי ישראל, בן ר’ יעקב ארי’ הנ”ל.
נפטר: כ”ג טבת תרס”ה.

רבי אהרן מנחם מענדל מראדזימין, מח”ס צמח מנחם-הגש”פ, ועוד.
בן: רבי שלמה יהושע דוד, בן ר’ יעקב ארי’ הנ”ל.
נפטר: ט’ אלול תרצ”ד.

רבי לוי יצחק חתן האדמו”ר מלאדי ונכד האדמו”ר מראדזימין.
‏* * *
רבי נחמיה אלטער.
בן: רבייהודה אריה לייב השפת אמר מגור.
נפטר: כ”ב תמוז תש”ב.

ביציאה מן האהל סמוך לקיר:
רבי ישראל יהודה (לייבלי) מארגענשטערן.
בן: רבי בנימין מקאצק (חתן רבי אברהם מרדכי מגור).
נפטר: כ’ אלול תרצ”ה.

בצדו השני של הפתח:
רבי שמעון חיים אלטער.
בן: רבי אברהם מרדכי (אחי השפת אמת).
נפטר: כ”ד חשון תר”ס.

ליד קברו, לצד אהל ראדזימין:
רבי יצחק מאיר אלטער.
בן: רבי משה בצלאל (בן השפת אמת מגור).
נפטר: י”ג תשרי ת”ש.

רבי פנחס אלעזר.
בן: רבי אברהם חיים, בן ר’ יעקב ארי’ מראדזימין.
נפטר: כ”ו ניסן תרע”ד.

רבי שרגא פייביל גוטרמאן. נכד ר’ יעקב ארי’ מראדזימין.
בן: רבי ישראל גוטרמאן.
נפטר: תרע”ה.
‏* * *
רבי פתחי’, מח”ס פתחי עזרא, פתחי שערים.
בן: רבי יצחק הארנבלאם.
נפטר: ב’ אב תרע”ד.
‏* * *
לצדו השמאלי של האוהל:
רבי משה מטשעמליב.
בן: רבי משה מפאטשינוב.
נפטר: י”ב תמוז.
‏* * *
בסמוך:
שיקם בשנת תשנ”ט ע”י מח”ס ‘בדרכי ווארשא האבלות’:
רבי יעקב יצחק שפירא מבלנדוב מח”ס אמת ליעקב.
בן: רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלניצא.
נפטר: כ”ד סיון תרמ”ב.

רבי אברהם יהושע העשיל ממוגלאניצא.
בן: רבי חיים מאיר יחיאל ממוגלאניצא.
נפטר: כ”ו סיון תרל”ה.
‏* * *
מימין להאוהל:
החסיד הנודע רבי בנציון רבינוביץ אוסטרובער.
בן: רבי בנימין דוד רבינוביץ.
נפטר: י”ט סיון תרפ”ו.

רחוב מספר 7

רבי ברוך שפירא אדמו”ר מציזווע, תלמיד החידושי הרי”ם ורבי יצחק מנעשחיז.
בן: רבי יעקב יושע שפירא.
נפטר: כ”ב אב תרל”ז.
‏* * *
רבי נפתלי גאלדבערג משעלץ, מח”ס קול נפתלי עה”ת.
נפטר: י”ח טבת תרס”ז.

רחוב מספר 8

רבי משה מרדכי מפעלצווינא.
בן: רבי אברהם יושע העשיל ממעזיבוז.
נפטר: כ”ז חשון תרע”ה.
‏* * *
רבי נחמיה מקוידנוב.
בן: רבי אהרן.
נפטר: כ”א תמוז תרפ”ז.
‏* * *
רבי שמואל מסלאנים.
בן: רבי מיכל אהרן, בן החסד לאברהם מסלאנים.
נפטר: י”ט שבט תרע”ו.
‏* * *
רבי שלום מאיר יחיאל מבלנדוב, נכד הרר”א מליזענסק והמגיד מקאזניץ.
בן: רבי יוסף מנחם.
נפטר: ט”ו ניסן תרע”ה.
‏* * *
רבי אהרן צבי מביאלה.
בן: רבי דוב בעריש לאנדא מביאלה.
נפטר: ז’ סיון תר”ע.
‏* * *
הוקם מחדש בשנת תשנ”ז ע”י המח”ס “בדרכי ווארשא האבלות”.
רבי יוסף דומ”ץ וואליע.
בן: רבי צבי יהודה.
נפטר: כ’ אדר תרל”ב.
‏* * *
רבי מנחם מאמשינוב.
בן: רבי יעקב דוד.
נפטר: ט”ז כסליו תרע”ח.

רבי יוסף קאליש מאמשינוב.
בן: רבי מנחם מאמשינוב.
נפטר: ג’ שבט תרצ”ו.

רבי יעקב דוד קאליש מזיראדאוו – אמשינוב.
בן: רבי יוסף קאליש מאמשינוב.
נפטר: ה’ ניסן תש”ב.
‏* * *
רבי מענדל מסקרנוביץ.
בן: רבי שמעון מסקרנוביץ.
נפטר: י”ח אדר א’ תרפ”ט.
‏* * *
רבי יוסף צבי מגרוכוב.
בן: רבי אליהו הלוי לאנא אב”ד טארבין.
נפטר: כ”ג תשרי.
‏* * *
רבי מרדכי יוסף אלעזר מראדזין.
בן: רבי גרשון חנוך בעל התכלת מראדזין.
נפטר: כ”ב שבט תרפ”ט.
‏* * *
שוקם בשנת תשנ”ח:
רבי משה אהרן מזוולין.
בן: רבי שמואל אלי’ מזוולין.
נפטר: ד’ ניסן תרע”ח.
‏* * *
רבי משה יוסף מיאבלונה.
בן: רבי דוד צבי מניישטאט.
נפטר: כ”ה חשון תרכ”ז.
‏* * *
רבי יעקב מיאבלונה.
בן: רבי משה ייוסף מיאבלונה.
נפטר: ז’ אב תר”פ.
‏* * *
רבי ישראל ממאדזיץ.
בן: רבי שמואל אלי’ מזוואלין, בן רבי יחזקאל מקאזמיר.
נפטר: י”ב חשון תרפ”ז.
‏* * *
רבי צבי הירש מלומאז.
בן: רבי דוד מקאצק.
נפטר: ג’ אלול תרפ”ו.
‏* * *
רבי משה מרדכי מפילוב.
בן: רבי חיים ישראל מפילוב.
נפטר: י”ד אדר תרפ”ט.
‏* * *
רבי אברהם יוסף מקאצק.
בן: רבי חיים ישראל מפילוב.
נפטר: י”ד טבת תרצ”ט.
‏* * *
רבי מרדכי יוסף מזלוטופולה.
בן: רבי דוד.
נפטר: כ”ו אייר תרפ”ט.

רחוב מספר 8, חלקה מספר 49

רבי יעקב מיעזוב.
בן: רבי אברהם מטשעכנאוו.
נפטר: י”ט טבת תרנ”ד.

רבי מנחם מענדל.
בן: רבי יעקב מיעזוב.
נפטר: ז’ אדר ב’ תרצ”ה.
‏* * *
רבי רפאל.
בן: רבי אברהם מטעכנאוו.
נפטר: כ”ח אלול תרנ”ד.
‏* * *
רבי נפתלי צבי יהודה הנצי”ב מוואלאזין.
בן: רבי יעקב.
נפטר: כ”ח אב תרנ”ז.
‏* * *
רבי חיים סאלאוויייציק מבריסק.
בן: רבי יוסף דוב.
נפטר: כ”א אב תרע”ח.

רחוב מספר 10-11

רבי יוסף אהרן ראבינאוויטש, אב”ד ווארשא, מח”ס כרם דוד.
בן: רבי דוד דובער.
נפטר: כ”א כסליו תרפ”ב.
‏* * *
רבי אברהם משה וויינטרויב ממארקישוב.
נפטר: י”ח שבט תרע”ח.
‏* * *
רבי יהושע עוזיאל ממארקישוב.
בן: רבי אברהם משה.
‏* * *
רבי שלמה חנוך מראדאמסק.
בן: רבי יחזקאל הכהן, מח”ס כנסת יחזקאל.
נפטר: י”ח אב תש”ב.
‏* * *
רבי אלטר ישראל שמעון.
בן רבי יעקב מנובומינסק.
נפטר: ו’ טבת תרצ”ג.
‏* * *
רבי יצחק זעליג מארגענשטערן מסוקולוב, נכד האדמו”ר מקאצק.
בן: רבי חיים ישראל מארגענשטערן מפילוב.
נפטר: י”ד תשרי ת”ש.
‏* * *
רבי אלימלך מנחם מענדל מטריקוב.
בן: רבי דוב בער לאנדא מביאלה.
נפטר: י”ט שבט תרצ”ו.
‏* * *
בסמוך לאהל סטריקוב:
רבי דוד וויינפעלד חמיו של הבית ישראל.
בן: רבי אליהו.
נפטר: ב’ תמוז תרצ”ז.
‏* * *
רבי משה דוד מארגענשטערן.
בן: רבי יצחק זעליג מסוקולוב.
נפטר: כ”ד חשון תרח”צ.
‏* * *
שיקם בשנת תשנ”ט ע”י מח”ס בדרכי ווארשא האבלות:
רבי חיים בנימין מזוולין.
בן: רבי שמואל אליהו מזוולין.
נפטר: כ”ח כסליו תרצ”א.
‏* * *
רבי שלמה אייגר מלובלין.
בן: רבי אברהם אייגר.
‏* * *
רבי אורי יהושע אשר ראבינאוויטש מפאריסוב.
בן: רבי יעקב צבי מפאריסוב.
‏* * *
רבי אלימלך שפירא מקאזניץ – ווארשא.
בן: רבי יוסף מנחם מבלנדוב.
‏* * *
רבי ישכר ישראל איסר פייגנבוים.
בן: רבי שמואל זונדל הכהן.
נפטר: ח’ אב תרל”ג.
‏* * *
רבי יצחק פייגנבוים, אב”ד ווארשא.
בן: רבי ישראל איסר הכהן.
נפטר: כ”ד אייר תרע”א
הצג מפה גדולה יותר

category_sticky_post: 0

מונחי חיפוש נכנסים:

 • https://www zadikim net/?p=2175
 • בית הקברות היהודי וורשא
 • https://www zadikim net/?tag=ורשה

9 תגובות אל “בית העלמין בורשה”

 1. דב אופנהיים says:

  שלום.
  אני צאצא ישיר של רבי בנימין אפענהיים מוארשה בן רבי צבי המוזכר ברשימה שלכם. הייתי מעוניין באינפורמציה ככל שיש אודותיו, המידע שלי לגביו מועט ביותר. אודה לכם מאוד על עזרתכם – דב אופנהיים, ירושלים.

 2. עופר says:

  רבי ישראל יצחק (בארון) מראדושיץ, איננו מח”ס דודאים בשדה.
  מח”ס דודאים בשדה הוא ר’ ראובן הלוי הורוביץ מזרנוביצה.

 3. יהושע זילברברג says:

  את רבי יצחק זליג מסוקולוב (סבי) הכנסתם גם בתחילה, ברחוב 1 ואינו נכון. הוא טמון ברחוב 10 כפי שכתבתם בסוף. אבל גם שם יש טעות ביום פטירתו. הנכון הוא ג’ חשון ת”ש ולא י”ד תשרי.

 4. זאב ולצר says:

  הוא קבור ברחוב 11 בסוף בית הקברות תיקנתי את הכתוב בשלט בפתח בית הקברות
  צודק שהיארצייט בג’ חשוון ולא כפי שצויין, בסמיכות קבור גם בנו ר’ משה דוד אביו של ר’ מנדל מורגשטיין ז”ל הרבי מקאצק, בני ברק

 5. יעקב בן ציון says:

  אני צאצא של האדמו”ר רבי יעקב אריה גוטרמן מרדזימין. אימי עליה השלום, הינה נינתו. אבי אימי – סבי, יוחנן מאיר גוטרמן, הנו נכדו של האדמו”ר ובנו של רבי ישראל צבי – אחיהם של האדמור ר’ שלמה יהושע דוד הקבור ברדזימין ורבי אברהם. בניו של רבי יעקב אריה.
  מרשימת הקבורים באוהלו של האדמו”ר ולידו, נפקד משום מה, שמם של סבי ר’ יוחנן מאיר גוטרמן ואחיו ר’ אברהם חיים גוטרמן, בעוד האח ר’ שרגא פייבל הקבור לידם מחוץ לאוהל, כן כלול וכך גם האח האדמור ר’ לוי יצחק הקבור באוהל סבו. מה הסיבה לאי הכללתם של סבי ואחיו אברהם ברשימה?

 6. חיים דוב סורוצקין says:

  Where exactly is Harav Yoel Sharin (Sorin) buried and what do we know about his family?
  איפה בדיוק נקבר הגאון רבי יואל שארין העילוי מפולטבה
  ראש ישיבה בזוועיל
  ומה ידיעות יש לנו על משפחתו

 7. בנימין says:

  רבי ישראל איטשע ראדאשיצער אכן אינו מחבר ספר ‘דודאים בשדה’. אמנם הטעות נובעת מכך שהוא היה חתן רבי יהודה לייבוש הורוויץ בנו של רבי ראובן הורוויץ בעל ה’דודאים בשדה’.
  (ולפי גירסא אחרת היה חתנו של רבי ראובן עצמו)

 8. אהרן ל says:

  תיקון טעות
  כתבתם את היארצייט של האדמו”ר הדברי ישראל ממודזיץ באוהל בורשא בתאריך יב’ חשון תרפז . אבל כנראה הכותב לא בדק טוב על המצבה ושם קבור גם בנו הרה”צ רבי יעקב דוד מורשא שהיה צדיק ויום פטירתו ביום הזה .
  אבל היארצייט של הדברי ישראל חל ביום יג’ כסלו תרפ”א וכמו שמופיע על המציבה
  עשו חיל

 9. הירשל says:

  שלום,

  הנני מחפש קברו של ר’ “שלמה זאב (אולי- וואלף) הכהן”, ככל הנראה גר בלובלין, ונפטר קודם תרצ”ה. שם כזה מופיע למעלה בין “מונחי חיפוש נכנסים”, אך איני יודע למה הכוונה.
  יישר כחכם

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.