האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

היסטוריה באניפולי: הועמדו מצבות חדשות על קברי המגיד הק’ ממעזריטש והרבי ר’ זושא מאניפולי

‍‍כב אלול תשעט

לאחר תחקיר ממושך במסגרתו נמצאו הנוסחאות המקוריים של קברי הצדיקים שנחקקו עליהם בתחילה * תמונה נדירה מציון קדשו של הרבי ר’ זושא מלפני השואה שפכה אור מחודש על נוסח המצבה * אגודת ‘אהלי צדיקים’ פועלת כל ימות השנה באניפולי במסגרת בנין הכנסת האורחים ובית הכנסת שהוקמו במתחם בית החיים


חיים לייפר | צדיקים.נט | כ״ב אלול תשע״ט


לאחר שבועות ארוכים של שיפוץ כללי ומקיף באוהל הצדיקים באניפולי, מגיעה הבשורה הטובה והמשמחת מבית מדרשה של אגודת ‘אהלי צדיקים’, כי בסייעתא דשמיא הושלמה המלאכה בכלילת יופי וברוב פאר והדר, במסגרתה הוצבו מצבות חדשות על מקום מנוחת המגיד הק’ ממעזריטש והרה”ק הרבי ר’ זושא מאניפולי זי”ע, לאחר שמשך שנים רבות עמדו המצבות באוהל ללא הנוסח המקורי והנכון, ועתה לאחר שנמצאו הנוסחאות המקוריים פעל יו”ר האגודה הרב ישראל מאיר גבאי לחידוש פני המצבות עם הנוסח המתוקן.

בבית הקברות העתיק באניפולי טמונים שלשה צדיקי וקדושי עליון: הרה”ק רבי דב בער ממעזריטש זי”ע שהגיע לאניפולי בעקבות מגפה קשה שהשתוללה במעזריטש ולבקשת תלמידו הרבי ר’ זושא מאניפולי הגיע לעירו אך שם הסתלק כעבור תקופה קצרה בשנת תקל”ג; הרה”ק הרבי ר’ זושא מאניפולי זי”ע שהסתלק בשנת תק”ס והרה”ק רבי יהודה לייב הכהן זי”ע שהסתלק בשנת תקס”ז.


אוהלי הצדיקים באניפולי שימשו בכל הזמנים כמקום תפילה לכל בית ישראל וכידוע שהחוזה הק’ מלובלין זי”ע התפלל באוהלי הצדיקים באניפולי יחד עם הרה”ק בעל ה’תניא’ זי”ע, וכפי שכותב החוזה הק’ במכתב קדשו: “היינו על ציון מו”ר ר’ זוסיא זי”ע בשביל צרות ישראל כי ידעתיו שהוא מוסר את עצמו ונפשו תמיד עבור צרות ישראל” (הובא בס’ ‘צרור החיים’ עמ’ 80). על קדושת המקום מובא בספר הק’ ‘מגן אברהם’ מהמגיד הק’ מטריסק זי”ע (לפורים): “שמעתי מאאמו”ר זצוקללה”ה שאמר שבעת שהיה בהאניפאלע על קברי הצדיקים הרב המגיד הגדול והה”ק ר’ זושא והה”ק ר’ ליב כהן זצוקללה”ה, הריח שמה ריח של גן עדן”. כן יש לציין את המובא בס’ ‘אביר הרועים’ (דף נ’ אות ע”ה) שהגה”ק ה’אבני נזר’ זי”ע מסוכטשוב ביקר פעם בעיר אניפולי על הציון הק’ של המגיד ממעזריטש זי”ע וכשיצא מהאוהל אמר שגופו הקדוש של המגיד אינו עוד פה וכבר נישא לארץ ישראל, אבל מכל מקום האדמה שהיה טמון בה אדמת קודש היא.

על פי עדותו הנאמנה של הרה”ח הישיש ר’ אהרן חזן ז”ל, שהתגורר בקרבת מקום לאניפולי ועוד זכר מלפני השואה היכן עמדו האוהלים ובאיזה גודל הם היו, שלשת הצדיקים נטמנו כל אחד באוהל נפרד, האוהלים הקטנים היו עשויים מעץ ותקועים באדמה עם ארבעה מקלות. כך גם מעיד הגאון רבי זלמן מרגליות זצ”ל אב”ד אניפולי משנת תרס”ד המתאר את המקום (במכתב הסכמתו לספר הק’ ‘מנורת זהב’): “שם בבית החיים נמצא שלשה אהלים זה אצל זה, של המגיד הקדוש רבי דוב בער זי”ע ממעזריטש, והרה”ק רבי משולם זושא זי”ע ורבנו הק’ רבי יהודה לייב הכהן זי”ע”.

יצוין כי הגר”ז מרגליות מפליג מאד בקדושת המקום כי הוא נורא ואיום ומדגיש את יראת הכבוד וחרדת הקודש שהיתה לכולם מפני אדמת קודש זו: “על הציונים לא כל אנשים הולכים רק אנשים מיוחדים, ובלא מנעלים ובטבילת מקוה, ורק איש המשגיח על ג’ אוהלים הק’ להדליק נר תמיד אשר דולק בקביעות, הוא הולך ג’ פעמים ביום להעלות הנר תמיד בנעלים ובלי טבילה”.

בצוק העתים בימי מלחמת העולם השניה, החריבו הגויים את שלשת האוהלים והרסו את המצבות הקדושות. על כך סיפר הרה”ח ר’ אהרן חזן ז”ל באוזני יו”ר אגודת ‘אהלי צדיקים’ הרב ישראל מאיר גבאי שביקר בביתו בבני ברק, שהוא הגיע לאניפולי אחרי המלחמה ומצא במקום רק את החורים בהם היו תקועים המקלות של יסודות האוהלים. ר’ אהרן פעל מיד אצל הגויים המקומיים והניח יציקת בטון על פני שטחם של שלשת האוהלים כפי זכרונו, ובזכותו נשמר המקום משך עשרות שנים תחת השלטון הקומוניסטי ששלט ללא מצרים באוקראינה.

לאחר שהורד מסך הברזל ונפילת השלטון הקומוניסטי, פעלו מספר גורמים לשימור מקום האוהלים ובתוכם גם כ”ק מרן אדמו”ר מקארלין סטאלין שליט”א שגידר את המקום עוד לפני שהקימו עליו אוהל. במשך השנים הקימו אוהל ולאחר מכן החליפו אותו, גם את המצבות העמידו ללא סדר נכון ובלי הנוסח המדויק שהובא בספרים קדומים.

כאן אנו מגיעים למעורבותו של הרב ישראל מאיר גבאי בשיקום מיקום האוהלים והפיכת המקום לתל תלפיות עד ימינו לתפארה. “ר’ אהרן חזן סיפר לי במדויק היכן עמדו האוהלים ואיפה היה קבור כל צדיק בנפרד”, משחזר הרב גבאי את סיפור פעילותו באניפולי, “על פי זכרונו הבלום והמדויק שיפצתי את האוהל מחדש והעמדתי את המצבות מחדש לפני כ-15 שנה. במשך הזמן הוספנו להקים באניפולי בנין הכנסת אורחים מפואר עם מקווה טהרה ובית כנסת גדול לרווחת העולים להשתטח על הציונים הקדושים במקום, עם מרפסת לכהנים הצופה אל מול פני האוהל.

“לאחרונה שופץ המקום ביתר עוז ושאת בטוב טעם ודעת, עם הרחבתו של האוהל ובניית שני חדרים מימין ומשמאל לקליטת מאות מתפללים בפעם אחת, כמו גם הקמת חדרי שירותים נפרדים לגברים ולנשים, וכן הקמת פינות קפה ותה לגברים ולנשים בנפרד, וכן חדרי שינה עם עשרות מיטות לבאים לחסות בצל הצדיקים”.

לפני מספר חודשים הגיעה לידי הרב ישראל מאיר גבאי תמונה ישנה ונדירה מציון קדשו של הרה”ק הרבי ר’ זושא מאניפולי זי”ע עוד מלפני השואה, כאשר למרות הקושי הרב לקרוא את הנוסח שנחקק על גבי המצבה הקדושה, נעשו מאמצים מרובים לפענוחו על ידי מספר מומחים בתחום ובראשם האחים החשובים הרה”ח ר’ גרשון והרה”ח ר’ נפתלי שטרן שליט”א, העומדים כבר רבות בשנים לימין פעולותיה הגדולות והנצורות של אגודת ‘אהלי צדיקים’ והעומד בראשה הרב ישראל מאיר גבאי.

בד בבד נמצא גם הנוסח המדויק והמקורי שהיה כתוב על ציון קדשו של המגיד הק’ ממעזריטש זי”ע, בס’ ‘מים רבים’ מהגאון רבי נתן נטע הכהן זצ”ל אב”ד קאליבעל בשם ידידו הגאון רבי זלמן מרגליות זצ”ל אב”ד אניפולי. [המקור והתמונה פורסמו בשלט מיוחד שנתלה באוהל הצדיקים באניפולי ע”י אגודת ‘אהלי צדיקים’].

לאור התגליות החדשות על מצבותיהם של שני הצדיקים הקדושים, פנה הרב ישראל מאיר גבאי אל ידידיו האחים ר’ גרשון ור’ נפתלי שטרן, שעמלו רבות להוציא מתחת ידם שתי מצבות מפוארות עם הנוסח המתוקן כראוי וכנכון, בפרט לאחר פענוחו המוצלח של הנוסח המקורי המופיע בתצלום ההיסטורי מציון קדשו של הרבי ר’ זושא. לאחר סיום המלאכה נשלחו המצבות באוניה לאוקראינה, שם הועמדו בשבוע האחרון בתוככי האוהל המקודש זה שנים רבות על פי המיקום המדויק שהעיד עליו הרה”ח ר’ אהרן חזן ז”ל.

הרב ישראל מאיר גבאי יו”ר אגודת אהלי צדיקים: “זוהי שמחה גדולה עבורנו לסיים את מלאכת שיפוצו של האוהל הק’ באניפולי יחד עם העמדת המצבות החדשות עם הנוסח המקורי והראשון שהיה חקוק עליהן. תחושת סיפוק אופפת אותנו לנוכח השלמת הפרויקט בו זכינו לברר באמת מקחם של צדיקים, בפרט במקום קדוש זה שהעידו עליו צדיקים אותות ונפלאות”.

 

category_sticky_post: 0

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.