האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

להחזיר עטרה ליושנה: חידוש ובניין אוהל הצדיקים לבית חענטשין

‍‍ח אלול תשעח

קילץ, פולין: בימים אלה מברכים אוהדי בית חענטשין ברכת שהחיינו עם סיום שש שנות פעילות אינטיסיבית מול גורמי ממשל והמחוז בעיר קילץ שבפולין.


חיים לייפר | קברי צדיקים | ז׳ אלול תשע״ח


בשבוע שעבר החלו עם תשתיות בניית האוהל בו טמונים כ״ק מרן האדמו״ר ר׳ חיים שמואל מחענטשין זצוק״ל ובניו ר׳ שלום ור׳ אליעזר.

הרב ר׳ חיים שמואל נכד הרה״ק מלובלין, וחתן אצל ר׳ יהושע מקאמארנא, ואחיו ר׳ אליעזר חתן ה״גוטער איד״ מניישטאדט.

הרב פנחס מנדלבוים אב״ד חענטשין מונסי בצוותא עם כ״ק אדמו״ר מאוזורוב שליט״א, ניהלו את כל הפרויקט, זאת למרות הסבך הבירוקרטי הפולני שהרים קשיים, על מתן היתר רשיונות בנייה, תשתיות ושירותים לנוחיות, חנייה לנוחיות הציבור המגיע להתפלל במקום.

הרהק רבי חיים שמואל מחנטשין זיע בן הרהק רבי אליעזר זיע בן הרהק רבי צבי זיע בן הרהק רבן של ישראל הרבי מלובלין (החוזה) זיע היה הראשון מגזע הקמהחוזה זיע להמשיך באדמורת. וגם המשיך את זקנו הרהק רבי יוסף ברוך הגוטע אידמניישטאט זיע בן הרהק בעל מאור ושמש זיע.

בילדותו התייתם מאביו וגדל אצל זקנו אבי אמו הרהקהגוטער אידמניישטאט זיע. כשהגיע לפרק איש מקדש נשא את הרבנית הצדקנית מרת שרה בת הגהק רבי יהושע העשיל מקומארנא זיע בן הגהק בעלברוך טעםמלייפניק זיע

זקנו הרהק הגוטער איד זיע שולח עוד בחייו אברכים לנכדו זה לקבל ממנו הדרכה בחסידות וגם הסכים שימסרו לו קויטלאך להפקד בדבר ישועה ורחמים באומרוהלא אמרתי מכבר שיהודים יכולים להיוושע אצלו“.

מספרים שפעם אחת בפורים הבחין זקנו הגוטער איד זיע כי לא הסתפר וקרא לעברואדמור פלוני עם שערות ארוכותוהתפעלו אז כל המקורבים משהרגיש בפליאתם הוסיף וקרא: “אני יודע מה שאני אומר, הלא הייתי בשלוש סעודת הגדולבלובלין והרבי היה חושב ומונה כל צדיקי אמת שיהיו עד ביאת גואל בשמם ובשם אמם ושמעתי ממנו שחישב גם את רבי חיים שמואל בין הצדיקים אני יודע מי ראוי להיקרא רבי” (מפי נכדו הגהק בעל האש דת מאזרוב חנצין זיע)

והיה מפרסום כאיש קודש וטהור ומתמיד עצום למד חי שיעורים כל יום.

היה ידוע כאוהב ארץ ישראל, עד כדי כך שסדרי חייו הונהגו לפי שעון ארץ ישראל ולחשיבות היה אצלו חפצים מארץ ישראל והיה מקדש קידש שבת רק מיין מארץ ישראל ועוד.

הסתלקותו בשנת תרעד ערב מלחמת העולם הראשונה לאחר שריפות גדולות בעיר חנטשין עבר לקילץ שבשכינותה, שם נחלש מכיון שלא יכל לסבול את הצרות הגדולות של עם ישראלונסתלק ליל שבק פרשת שמות חי טבת תרעו ומנוכ באהל אדמורי חנטשין שבקיעלץ והרבה יהודים היה נוהרים לציונו הקביום ההילולא

כידוע שהרהק מהרא מבעלז זיע קם מלוא קומתו לפני יהודי שראה את רבינו זיע . וגם הרהק רבי משה מרדכי מלעלוב זיע היה ערך כל שנה שוהט לכבוד יומא דהילולא של רבינו זיע ואמרודעם טאג קען מען פויעלן בזכותו

אחד מהתלמידו המפורסמים היה הרהק רבי דוד צבי שלמה מלעלוב זיע

בנו בכורו ממ הרהק רבי יהושע העשיל מחנטשין זיע היד שגר בעלקוש היה נקרא זקן אדמורי פולין נהרג בשוואה באושוויץ בגיל 93 חתן הרהק רבי פינחס מקינצק זיע מגזע פרשיסחא

בנו השני הרהק רבי אליעזר זיע חתן הרהק רבי משה יוסף מאוהל זיע בן הייטב לב מסיגעט זיע נסתלק הסיון תרעט ומנוכ באהל אדמורי חנטשין שבקיעלץ

בנו השלישי הרהק רבי שלום זיע נסתלק יח חשון תרפ ומנוכ באהל אדמורי חנטשין שבקיעלץ

בנו הרביעי הרהק רבי יעקב יצחק זיע חתן הרהק רבי יחיאל חיים מאוזרוב זיע נסתלק בחיי אביב בערב רח אייר תרסג ומנוכ בחנטשין

חותנו המפרסם היה הרהק רבי אלימלך שפירא מגראדזיסק זיע נסתלק רח ניסן תרנב ומנוכ בגראדזיסק צאצאי שגם נכדי רבינו הגהק בעל החובת התלמידים זיע והרהק רבי ישעיה זיע

ועוד מחדבן היה הרהק רבי אברהם שלמה הלוי עפשטיין מאוזרוב זיע נסתלק יא מרחשון תרעח ומנוכ באפטא בנו היה הגהק בעל האש דת מאוזרוב חנטשין זיע

(הכל הנל מה שזכנו לשמוע מהרהצ המפורבי יוסף ברוך גליקמן רובין זצל מחנטשין נכד רבינו זיע וזכה להתגדל אצל זקנו הקהרהק רבי יהושע העשיל מחנטשין זיע היד בן רבינו זיע שנרשם עי נכדו הגהצ אבדק חנטשין שליטא)

scaip_prevent_shortcode_addition:

category_sticky_post: 0

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.