האתר שלך לקברי הצדיקים הפזורים בתפוצות

סטרעטין: מחזירים עטרה אצל השרף מסטרעטין

‍‍ו ניסן תשעז

מחזירים עטרה ליושנה:
‘איגוד צאצאי הרה”ק מסטרעטין העולמי’ מציין שנה לייסודו

קברי צדיקים | משה מושקוביץ | ו׳ ניסן תשע״ז

“סטרעטין” – עיירה קטנה בגליציה דאז. קטנה בכמות אך גדולה מאוד באיכות, מאז אשר החל רבי יהודה צבי מסטרעטין זיע”א להנהיג את עדתו בעיירה, הפכה העיירה להיות אבן שואבת ליהודי האיזור, ונמשכו אליה מתוך אהבה ויראה לקבל ממנו עצה וברכה ולהסתופף בצילו של אותו צדיק עליון.

הנהירה ההמונית של אנשי הצורה וסתם עמך, הלכה והתעצמה במהלך שנות הנהגתו והמשיכה גם כאשר בנו ממלא מקומו רבינו הרה”ק רבי אברהם מסטרעטין זיע”א עלה לכהן על מקום אביו.
שמונה עשר שנים הנהיג את חסידיו ברמה, כאשר בימיו הפכה סטרעטין מעיירה לא מוכרת למטרופולין מפורסם, כשעיני כל מצפות לכל מוצא פיו מרבינו, אורה ופארה של גליציה.

בפי ישרים תתרומם בכדי לקבל מושג כלשהו אודות דמותו הגדולה והקדושה של רבינו זיע”א, שהעיד על עצמו כי אבותיו הק’ היו בן אחר בן שישה עשר דורות של בעלי רוח הקודש, נביא את דבריהם של צדיקי דורו שהיללוהו וקילסוהו ושיבחוהו ללא גבול. כידוע שרבו המובהק הרה”ק השרף רבי אורי מסטרעליסק זי”ע הסמיכו לממלא מקומו, כשהוא מניח עליו את ב’ ידיו וכשהוא קורא עליו בקול גדול ‘נביא אקים להם מקרב אחיך כמוך’, והוא שב ואומר ‘כמוך’ ‘כמוך’ ‘כמוך’ ג’ פעמים.
עוד אמר עליו השרף זי”ע “כשיבוא משיח בן דוד, יצאו כל הצדיקים עם תלמידיהם לקראתו, הבעל שם טוב יצא לקראתו עם תלמידיו וכן המגיד ותלמידיו, ואני אצא עם תלמידי רבי יהודה צבי מסטרעטין ולא אבוש כנגדם”.

כן ידוע שכאשר הגיע רבינו לבוטשאש יצא הרה”ק מבוטשאש לקראתו וכשראה את פני רבינו ברך בשם ומלכות ובקול גדול ‘אשר חלק מחכמתו ליראיו’. וכן העיד עליו קדוש ישראל מרוז’ין אשר ביכולתו לעשות מעשי הבעש”ט.

ומפורסמים דברי הרה”ק רבי שלום מרדכי הכהן מברז’אן זי”ע על רבינו, “כל העולם ידע גודל קדושתו ואלפי ישראל נהרו אליו”, כמו”כ ידועה עדותו של הרה”ק רבי מאיר מפרימישלאן זי”ע שהעיד על רבינו, שהוא “שר התורה בדור הזה”. כמו”כ מובא, כי הרה”ק החוזה מלובלין התבטא עליו כי נשמתו מאירה בכל העולמות, וכמה אלפים נשמות מישראל עומדים ומצפים לתפילתו.
ידוע, שאבן היסוד של רבינו, היתה עבודת התפילה, ואף שהגה בלימוד תורת ה’ יום וליל, עיקר ההדגשה היתה על עבודת התפילה. ומסופר שהתפילה המרכזית בחצר הקודש היתה תפילת “נשמת כל חי”, ששם כתוב הפסוק “שוועת עניים אתה תשמע וגו'”, שכן חלק גדול מחסידי סטרעטין היו עניים ודלים, ותעל שוועתם לפני האלוקים.
אורה, מאורה ופארה של יהדות גליציה היה כ”ק מרן רבינו הקדוש הצדיק מעיקרא רבי יהדה צבי זיע”א. תהילותיו ופארותיו רבו בקהל חסידים ובפי כל יוצאי גליציה. במשך עשרות שנים לאחר פטירתו די היה בהזכרת שם העיירה “סטרעטין” לחסידי ויוצאי חצר קדושה זו, בכדי שעיניהם יזלגו דמעות מזכרונות העבר הגדול, ופיהם אינו פסק מלהלל ולספר על גדולתו וקדושתו של רבינו זיע”א.
ועם לא די בזאת, הרי שעשרות עדויות וסיפורים נשתמרו בספרים רבים ובעיתוני התקופה, על הישועות התכופות והמופתים הכבירים שראו אלפי היהודים מגלילות גליציה שפקדו את ציונו הק’, לאחר פטירתו ביום המר והנמהר י”א אייר תר”ד “הוד שבנצח” באהל הק’ בבית העלמין בעיירה סטרעטין שבאוקראינה.

לאחר ששפכו את שיח ליבם וצקון לחשם, ונפקדו בזכות גדולתו וקדושתו בדבר ישועה ורחמים.
כמו רבים מצדיקי דורו, שלא כתבו ספרים, ולא העלו את דברי תורותיהם על גבי הכתב, כך גם רבינו זיע”א, שלא העלה על גבי הכתב את דברי תורתו, אך עם זאת אמרותיו ודברות קודשו לוקטו בספרים הקדושים “דגל מחנה יהודה” ו”שארית יהודה-דרך חיים ותוכחת מוסר”, ביחד עם עוד אמרות טהורות של בניו ונכדיו ממשיכי דרכו בקודש.
בדרך אגב נציין, כי מספרים שכאשר נלב”ע בנו הרה”ק רבי אליעזר מאוזיפולי זי”ע, ביום כ’ אב תרכ”ה וחפרו לו קבר באהל הק’ בכדי לקוברו סמוך לאביו, נחשף בטעות קברו של רבינו, וראו כי הגוף היה שלם והתכריכים היו לבנים כאילו נטמן באותו יום, ויהי לפלא, בעיני כל.
מעשה אבות סימן לבנים
חצר הקודש סטערטין המשיכה להתרחב ולפרוח גם בימות הנהגתו של בנו הגדול רבינו הקדוש רבי אברהם מסטרעטין זיע”א, שפיתח והרחיב את החצר בסטרעטין עד לבלי היכר, ולאחמ”כ חתנו רבינו הקדוש רבי אורי מראהטין זיע”א, ואחריו בנו רבינו הקדוש רבי יהודה צבי (השני) מסטרעטין זיע”א שהנהיגו את חצרם בעיירה ראהטין, שהייתה ועודנה באותה הגליל של העיר הגדולה לאלוקים – סטרעטין.
שנים לא רבות לאחר מכן, כשהחלה מלחמת העולם הראשונה, הקרבות חיסלו באכזריות את סטרעטין, והחריבוה כמעט עד תומה.

במהלך מלחמת העולם השניה נחרבו ל”ע המצבות בבית החיים העתיק בעיירה סטרעטין, בתוכם גם האהל הק’ והציונים הק’ של רבוה”ק זיע”א, וקוצים ודרדרים כיסו אותם מכל עבר, כאשר רק נס גלוי וסייעתא דשמיא הובילה למציאת הציונים הק’ ושרידי האהל הק’ ע”י כ”ק אדמו”ר הרה”צ רבי אהרן יעקב ברנדוויין מסטרעטין זצוק”ל מארה”ב, לפני כעשרים שנה אשר בדרך פלא ממש מצא את הציונים הק’ והקים ושיקם את ציוני רבותינו הק’ זיע”א, ואת האהל הקדוש, ברוב פאר והדר, כראוי וכיאות לרבותינו הק’ – קדושי עליון.

מה זרעו בחיים אף הוא בחיים
למותר לציין, שבכל השנים ועד היום ממשיכה האש הגדולה להאיר, ושלשלת הקודש אינה נפסקה, ומספר מצאצאיו זצ”ל, המשיכו את דרכו והנהיגו את קהילותיהם ובתי מדרשם בכל מקומות מושבותיהם, כאשר גם היום מתנוססות הקהילות הקדושות ובתי המדרשות בהנהגת כ”ק מרנן האדמו”רים שליט”א לבית סטרעטין בירושלים, ובמספר ריכוזים בניו יורק, ובעיירה פסטו במדינת איווה בארה”ב.

בשורה טובה תדשן עצם
התרגשות רבה עם הישמע הבשורה המרנינה בקרב אלפי צאצאי נכדי רבותינו הק’ מסטרעטין זיע”א, מכל רחבי תבל, ביסוד ארגון העל ‘איגוד צאצאי הרה”ק מסטרעטין העולמי’ שתעמוד תחת נשיאותם ובהכוונתם של כ”ק מרנן האדמו”רים לבית סטרעטין שליט”א אשר בס”ד לקח על עצמו להגדיל ולרומם ולהנציח את זכרם ומורשתם ופועלם בקודש של צדיקי בית סטרעטין ובראשם רבינו הרה”ק הצדיק דמעיקרא רבי יהודה צבי מסטרעטין זיע”א מייסד שושילתא דדהבא ואחריו, בניו ונכדיו ממשיכי דרכו בקודש זי”ע.
אחר פעילות מאומצת מתחת לפני השטח, במשך קרוב לשנה הגיע העת והוכרז לפני תקופה קצרה על יסוד ה’איגוד’, כאשר בישיבה הראשונה של עסקני וחברי הנהלת ה’איגוד’ הוחלט, לערוך לראשונה לאחר שנות דור, את מסע הקודש – “א נסיעה קיין סטרעטין” לקראת יומא דהילולא קדישא דרבינו הרה”ק הצדיק דמעיקרא רבי יהודה צבי מסטרעטין זיע”א מייסד שושילתא דדהבא, אשר יחול ביום א’ פר אמור י”א אייר – “הוד שבנצח” לפקוד ולשפוך שיח על ציונו הק’ באהל הק’ אשר בבית החיים שבעיירה סטרעטין באוקראינה, שיערך ויופק ע”י עסקני ופעילי ה’איגוד’ בשיתוף חברת ‘דרכי שלמה’.

בהשתתפות קבוצות נכבדות מצאצאיו מארה”ק ומחו”ל, ובראשות מרנן האדמו”רים שליט”א והרבנים הגאונים שליט”א שיעמדו בראשות המסע, וישמיעו מדברות קודשם ומאמרי פיהם, ויספרו מעשי קודש מרבותינו הק’, במהלך ‘מסע הקודש’ ובסעודות שב”ק בדינוב, סמוך ונראה לציונו של הרה”ק בעל ה’בני יששכר’ זי”ע, ובסעודת ההילולא המרכזית, שתיערך אי”ה ביום ההילולא קדישא, לאחר שיעתירו שיח על הציון הק’ בסטרעטין.
יצויין, שעדיין נותרו מקומות אחרונים לנסיעה למסע הקודש “א נסיעה קיין סטרעטין”,
המעוניינים להצטרף מתבקשים לפנות בהקדם האפשרי למס’ טל’ 052-719-2760 או בדוא”ל [email protected] כמו”כ המעוניינים להצטרף רק ליומא דהילולא קדישא או לחלק אחר מהנסיעה מתבקשים ליצור קשר עם הנ”ל.

נר תמיד תוקד על גבי המזבח
יוזמה חשובה נוספת שמתוכננת ע”י הנהלת ה’איגוד’ היא חידוש הדלקת ‘נר תמיד’ באהל רבוה”ק זיע”א שיודלק אי”ה לראשונה בהאי יומא דהילולא קדישא, לאחר אמירת כל ספר תהילים, לכבוד ולזכר רבותינו הק’ הטמונים במקום, ולא יכבה נרו עד ביאת גוא”צ בב”א.

כמו כן, מתכננים בס”ד בהנהלת ה’איגוד’ לבנות במקום בנין הכנסת אורחים, מקווה טהרה, ביהמ”ד, לרווחת אלפי הבאים לפקוד את האהל הק’ במהלך כל השנה בכלל, ובפרט, ביומי דהילולא קדישא דרבותינו הק’.

ה’איגוד’ אשר מנוהל ע”י העסקן הרה”ח ר’ ברוך ברנדוויין שיחי’ והרה”צ ר’ מנדל ברנדוויין שיחי’ בן כ”ק אדמו”ר מסטרעטין שליט”א מירושלים העתיקה, והרה”ג רבי יצחק שמחה מוסקוביטש שיחי’, יחד עם קבוצת עסקנים ופעילים אשר עומדים לימין ה’איגוד’ בכל פעולותיהם הברוכות, מתכננים בס”ד להעלות את זכרם של צדיקי שושלתא דדהבא נ”ע, בפעולות רבות בכל המישורים.
כמו”כ הוקם לאחרונה ע”י הנהלת ה’איגוד’ – מכון ‘בית סטרעטין’ – מורשת רבותינו הק’ מסטרעטין זיע”א, אשר בס”ד מוציאה מידי חודש את הגליון הנפלא ‘בית סטרעטין’ ובו דברי תורותם, פועלם והליכותיהם בקודש של רבותינו הק’. ואי”ה עוד חזון למועד.

לשוב לציין, לאחרונה שוקדים חברי המכון לערוך ולהוציא לאור עולם את ‘ספר הצאצאים’ זאת לאחר מחקרים של שנים ע”ג שנים שנחקרו ע”י מס’ אישים ועתה יצאו לאור עולם באישורם בתוספות שונות לאחר שעבר זיקוק ע”ג זיקוק, ובירור אחר בירור, בס”ד ע”י מכון ‘בית סטרעטין’ – מורשת רבותינו הק’ מסטרעטין זיע”א, שע”י איגוד הצאצאים. ועל זאת יוצאת הנהלת המכון בקריאה של חיבה לכל צאצאי רבותינו הק’ שיש בידם חומר כלשהוא שיכול לסייע לענין זה נא לפנות למס’ טל’ 050-410-66-88 או לדוא”ל [email protected] ויבואו על שכרם.

מי יתן ובזכות רבותינו הק’ זיע”א נזכה לאחוז בדרכיהם, וימלא ה’ כל משאלות לבנו לטובה, לברכה, לישועה, ולנחמה, ולהיפקד ולהיזכר בטובות וברכות עד בלי די, ונזכה לברכת הכתוב, מהר עננו אלוקי ישענו ופדנו מכל גזירות קשות והושיעה ברחמיך הרבים משיך צדקך ועמך.

2 תגובות אל “סטרעטין: מחזירים עטרה אצל השרף מסטרעטין”

  1. דודי פלאם says:

    מישהו יודע אם זה קשור לאדמו”ר מסטרעטין שליט”א מארה”ב?

  2. שמעון אורי says:

    מישהו יודע אם זה קשור לאדמו”ר מסטרעטין שליט”א מארה”ב?

השאירו תגובה

שדות המסומנים בכוכבית (*) חובה.