מהר”ם שיק
א' שבט תרל”ט
פרטים נוספים
רבי זושא מאניפולי
ב' שבט תק”ס
פרטים נוספים
ר' לייב מוכיח מפולנאה מח"ס קול אריה
ב' שבט תקל"ט
ר' מרדכי זאב אורנשטיין בהרה"צ ר' משה אורינשטיין יה
ב' שבט תקנ"א
ר' שמחה בונם בהרה"צ ר' מנחם מענדיל ווארקי
ב' שבט תרס"ז